Αντιστοιχιση εσωτερικων μεθοδων

 

Όπου Διαπίστευση 1 διαπιστευμένη δοκιμή 

A/A ΚΑΤ. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤ. ΚΩΔ. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3200 0 FOS-Volatile fatty acids Method 3.4, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
2 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3201 0 TAC-Carbon buffer capacity Method 3.4, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
3 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3202 0 FOS/TAC ratio Method 3.4, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
4 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3208 0 Πτητικά στερεά-VS Method 3.2, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
5 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3209 0 Ξηρά ουσία - DM Method 3.2, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
6 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3208 0 Απώλεια πύρωσης - LOI EN 12879 (550 oC)
7 Αναλύσεις βιοαερίου based on ASTM 5291 0 Στοιχειακό άζωτο-N based on ASTM 5291
8 Αναλύσεις βιοαερίου based on ASTM 5291 0 Στοιχειακός Άνθρακας-C based on ASTM 5291
9 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3235 0 Θείο-S Κανονισμός Ε.Κ.

 αρ. 2003/2003.

Μέθοδος 8.2 & 8.9
10 Αναλύσεις βιοαερίου based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακό Υδρογόνο-H based on EN 15104:2011
11 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3212 0 Ινώδεις ουσίες επί Νωπού Βάρους Method 4.10, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
12 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3212 0 Ινώδεις ουσίες επί Ξηρού Βάρους Method 4.10, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
13 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3214 0 Theoritical gas yield (in original matter) Acc. to Baserga
14 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3214 0 Theoritical gas yield (in Volatile Solids) Acc. to Baserga
15 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3214 0 Μεθάνιο Acc. to Baserga
16 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3209 0 Ολικά στερεά-TS Method 3.2, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
17 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3215 0 BMP Test Method 10.3, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
18 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3217 0 NFC Calculated
19 Αναλύσεις βιοαερίου   0 Αιωρούμενα πτητικά στερεά-VSS based on APHA 2540E
20 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3219 0 Ratio ΝΗ4-Ν/Τ-Ν Calculated
21 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3217 0 Non Fibrous Carbohydrates  (NFC) επί ξηρού Calculated
22 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3252 0 Διαλυτό COD HACH LCK 314 & 514
23 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3219 0 NFE-Nitrοgen free extracts Calculated
24 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Acetic acid GC-FID
25 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Propionic acid GC-FID
26 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Isobutyric acid GC-FID
27 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Butyric acid GC-FID
28 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Isovaleric acid GC-FID
29 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Valeric acid GC-FID
30 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Isocaproic acid GC-FID
31 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Hexanoic acid GC-FID
32 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 n-Heptanoic acid GC-FID
33 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3223 0 Acetic acid equivalent GC-FID
34 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3224 0 Φαινομενική Πυκνότητα Σταθμικά
35 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3225 0 Ολικός Φώσφορος-P Dry digestion & molybdοvanadate method
36 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3226 0 Θερμογόνος Δύναμη ISO/DIS 18125
37 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3230 0 Μαγνήσιο-Μg ICP-OES
38 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3247 0 Φώσφορος-P Calculated
39 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3230 0 Νάτριο-Na ICP-OES
40 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3248 0 Κάλιο-K2O Calculated
41 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3232 0 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION
42 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 6403 0 Λιπαρά επί Ξηρού Βάρους Method 4.9, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
43 Αναλύσεις βιοαερίου OE 6404 0 Πρωτεΐνες επί Ξηρού Βάρους Method 4.7, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
44 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3233 0 Ξηρά ουσία Calculated
45 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3222 0 Χλώριο ISO 16994
46 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3239 0 Φαινομενική Πυκνότητα EN 15103
47 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3241 0 Συμπεριφορά τήξης τέφρας, οξειδωτικό περιβάλλον ΕΝ 15370-1
48 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3242 0 Υγρασία ISO 18134-1
49 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3243 0 Τέφρα ISO 18122
50 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3227 0 Προσδιορισμός Πτητικών ISO 18123
51 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3244 0 Κοκκομετρία Υγρή διασπορά
52 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3228 0 Gross Heat of combustion ASTM D 4809
53 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3246 0 Ανωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 4809
54 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3245 0 Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 240
55 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Μεθάνιο Μετρητής αερίων
56 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Υδρόθειο Μετρητής αερίων
57 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Διοξείδιο του άνθρακα Μετρητής αερίων
58 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Οξυγόνο Μετρητής αερίων
59 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Net. cal. val. Μετρητής αερίων
60 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3249 0 Gross cal. val. Μετρητής αερίων
61 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3231 0 Αγωγιμότητα 25 οC ISO 13038:2011
62 Αναλύσεις βιοαερίου based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακός Άνθρακας-C based on EN 15104:2011
63 Αναλύσεις βιοαερίου based on ASTM 5291 0 Στοιχειακό Υδρογόνο-H based on ASTM 5291
64 Αναλύσεις βιοαερίου based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακό άζωτο-N based on EN 15104:2011
65 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3237 0 Θείο ISO 16994 & ASTM D 516
66 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3253 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Catalytic Oxidation Combustion
67 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3255 0 Micro Carbon Residue ASTM D4530
68 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3007 0 BOD5 based on APHA 5210D
69 Αναλύσεις βιοαερίου BS 5711-6 0 Ash content (750 °C) BS 5711-6
70 Αναλύσεις βιοαερίου based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακό Οξυγόνο-Ο based on EN 15104:2011
71 Αναλύσεις βιοαερίου Calculated 0 Gross Calorific Value Calculated
72 Αναλύσεις βιοαερίου Calculated 0 Gross Calorific Value on dry basis Calculated
73 Αναλύσεις βιοαερίου Calculated 0 NET Calorific Value Calculated
74 Αναλύσεις βιοαερίου Calculated 0 Net Calorific Value on Dry basis Calculated
75 Αναλύσεις βιοαερίου based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακό Θείο-S based on EN 15104:2011
76 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3251 0 Θείο - S Method 8.2, 8.9 EC 2003/2003
77 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3244 0 Κοκκομετρία Υγρή διασπορά
78 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Αργίλιο-Al based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
79 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Φωσφορος-P2O5 based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
80 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κάλιο-(Κ2O) based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
81 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Βόριο-Β based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
82 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κάδμιο-Cd based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
83 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κοβάλτιο-Co based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
84 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Σίδηρος-Fe based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
85 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Χαλκός-Cu based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
86 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Μαγγάνιο-Mn based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
87 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Μολυβδαίνιο-Mo based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
88 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Νικέλιο-Ni based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
89 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Σελήνιο-Se based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
90 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Βολφράμιο-W based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
91 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κασσίτερος-Sn based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
92 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Ψευδάργυρος-Zn based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
93 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Νάτριο-Na based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
94 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
95 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Μαγνήσιο-Mg based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
96 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Υδράργυρος-Hg based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
97 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Μόλυβδος-Pb based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
98 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Χρώμιο-Cr based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
99 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Αρσενικό-As based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
100 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Βάριο-Ba based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
101 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Βυρήλιο-Βe based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
102 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Λίθιο-Li based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
103 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 6401 0 Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401
104 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 6402 0 Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402
105 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 6403 0 Λιπαρά επί Νωπού Βάρους Method 4.9, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
106 Αναλύσεις βιοαερίου OE 6404 0 Πρωτεΐνες επί Νωπού Βάρους Method 4.7, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
107 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5076 0 pH Collection of methods for Biogas analysis
108 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3022 0 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 3.5, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
109 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5171 0 Ολικο άζωτo-Ν Kjeldahl
110 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2010 0 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B
111 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2049 0 Αλατότητα Calculated
112 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2800 0 Κάλιο-K based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
113 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2800 0 Φώσφορος-P based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
114 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3208 0 Οργανική ξηρά ουσία - oDM Method 3.2, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
115 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5186 0 Ξένες Ύλες Σταθμικά
116 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2800 0 Θείο-S based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
117 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5171 0 Ολικο άζωτo-Ν Kjeldahl
118 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3232 0 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION
119 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3232 0 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION
120 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3022 0 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 3.5, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
121 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 3022 0 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 3.5, Collection of Methods for Biogas, vol.7, 2020
122 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Φωσφορος-P2O5 based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
123 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Φωσφορος-P2O5 based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
124 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
125 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 1 Μαγνήσιο-Mg based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
126 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κάλιο-(Κ2O) based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
127 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Κάλιο-(Κ2O) based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
128 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
129 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Μαγνήσιο-Mg based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
130 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2800 0 Θείο-S based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
131 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Νάτριο-Na based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
132 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5026 0 Θειϊκά-SO4 Dry digestion & Sulfaver method
133 Αναλύσεις βιοαερίου OE 2800 0 Βανάδιο-V based on ISO 17294-2:2016 by ICP-MS
134 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 2011 0 Φθοριούχα-F based on HACH Method 8029 (SPADNS method)
135 Αναλύσεις βιοαερίου OE 3008 0 COD HACH LCK 314 & 514
136 Αναλύσεις βιοαερίου GC-MS/MS 0 Πολυχλωριωμένα διφαινύλια PCBs GC-MS/MS
137 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-FLD 0 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες PAHs HPLC-FLD
138 Αναλύσεις τροφίμων OE 3250 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Calculation
139 Αναλύσεις βιοαερίου   0 Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D
140 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5335 0 Υδατοδιαλυτό K2O Method 4.1 EC 2003/2003
141 Αναλύσεις βιοαερίου ΟΕ 5306 0 Υδατοδιαλυτός P2O5 Method 3.1.6 & 3.2 EC 2003/2003
142 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5061 0 Ουρικό άζωτο Calculated
143 Αναλύσεις βιοαερίου OE 5327 0 Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated
144 Αναλύσεις χημικών OE 7011 0 CFPP, oC ASTM 6371
145 Αναλύσεις χημικών OE 7012 0 Distillation, D 1160 GC-FID
146 Αναλύσεις χημικών OE 7013 0 Περιεκτικότητα κατ' όγκον Titrimetry
147 Αναλύσεις χημικών OE 7014 0 Περιεκτικότητα κατά βάρος Titrimetry
148 Αναλύσεις χημικών OE 7015 0 Καθαρότητα GC-FID
149 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7017 0 Περιεκτικότητα CaO EN 459-2/2010
150 Αναλύσεις χημικών OE 7018 0 Πυκνότητα στος 15οC ASTM D4052
151 Αναλύσεις χημικών OE 7020 0 Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο Titrimetry
152 Αναλύσεις χημικών OE 7021 0 Περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες νάτριο Titrimetry
153 Αναλύσεις χημικών OE 7022 0 Περιεκτικότητα σε αλκάλι ISO 684:1974
154 Αναλύσεις χημικών OE 7023 0 Περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη ISO 685:1974
155 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7024 0 Aδιαλυτή ουσία σε αιθανόλη ISO 673:1981
156 Αναλύσεις χημικών ISO 286:1978 0 Total Anhydrous Soap and Combined Alkali ISO 286:1978
157 Αναλύσεις χημικών OE 7027 0 Ασαπωνοποίητα συστατικά ISO 673:1981
158 Αναλύσεις χημικών OE 7029 0 Aνιονικά τασενεργά ISO 2271
159 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7030 0 QAC-Quaternary Ammonium Compounds HACH 8337
160 Αναλύσεις χημικών OE 7031 0 Προσδιορισμός PCBs GC-MS
161 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7032 0 Πυκνότητα στους 20 οC ASTM D4052
162 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7033 0 Προφίλ ενώσεων με GC-MS GC-MS
163 Αναλύσεις χημικών OE 7034 0 Διαλυτότητα 20οC OE 7034
164 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7035 0 Περιεκτικότητα υδροχλωρικου οξεος Titration
165 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7036 0 Περιεκτικότητα Χλωριούχου Σιδήρου Titration
166 Αναλύσεις χημικών Brookfield DVE RV,

Spindle: 03, 100RPM,o Torque: 56,4%, T: 80 C
0 Ιξώδες Brookfield DVE RV Spindle:02, 20RPM
167 Αναλύσεις χημικών OE 7038 0 Δισθενής Σίδηρος, Fe^+2 APHA 3500-Fe B
168 Αναλύσεις χημικών OE 7039 0 Περιεκτικότητα θεϊκού σιδήρου Calculated by Fe2+ (Titration)
169 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7040 0 Κατιονικά Τασενεργά ΙSO2871-

2
170 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7041 0 Δοκιμή για οξύ Pehametry
171 Αναλύσεις χημικών OE 7042 0 Δοκιμή για φωσφορικά Reagent B
172 Αναλύσεις χημικών BS 5711-3 0 Περιεκτικότητα σε γλυκερόλη BS 5711-3
173 Αναλύσεις χημικών BS 5711-9 0 MONG BS 5711-9
174 Αναλύσεις χημικών BS 5711-8 0 Περιεκτικότητα σε νερό BS 5711-8
175 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7047 0 Περιεκτικότητα σε Μεθανόλη ASG 2026-GC-FID
176 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7048 0 Καθαρότητα µηχανέλαιου ISO 4406 / NAS 1638
177 Αναλύσεις χημικών OE 7051 0 Ανθρακικό ασβέστιο Calculated
178 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7052 0 Υδατοδιαλυτές ύλες OE 7052
179 Αναλύσεις χημικών OE 7053 0 Αμμωνιακά άλατα Titration
180 Αναλύσεις χημικών OE 7054 0 Φυσική κατάσταση Sensory
181 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7055 0 Πυκνότητα των στερεών ASTM D4052
182 Αναλύσεις χημικών OE 7056 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) TOC analyzer
183 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7057 0 Pinoxaden LC-MS
184 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7058 0 Περιεκτικότητα κατά βαρός Calculated
185 Αναλύσεις χημικών DIN 51777-A:2020 0 Υγρασία DIN 51777-A:2020
186 Αναλύσεις χημικών OE 1039 0 Περιεκτικότητα θειϊκού μαγνησίου Calculated
187 Αναλύσεις χημικών ASG 2207-IC 0 Sulfated content ASG 2207-IC
188 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
189 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
190 Αναλύσεις χημικών OE 1030 0 Υδατοικανότητα-FC Calculated
191 Αναλύσεις χημικών Calculated 0 Περιεκτικότητα σε φωσφορικό μονοασβέστιο Calculated
192 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 7035 0 Περιεκτικότητα υδροξειδίου του νατρίου Titration
193 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Σίδηρος-Fe ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
194 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Νικέλιο-Ni ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
195 Αναλύσεις χημικών OE 5185 0 Χλωριούχο Νάτριο Calculated
196 Αναλύσεις χημικών   0 Θειίκό Νάτριο Calculated
197 Αναλύσεις χημικών based on ASTM 5291 0 Στοιχειακός Άνθρακας-C based on ASTM 5291
198 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 5501 0 Μαγνήσιο-Mg ICP-MS
199 Αναλύσεις χημικών Calculated 0 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated
200 Αναλύσεις χημικών   0 Αλκαλικότητα TOTAL AMINE VALUE BASED ON ASTM D2074-2007
201 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Νάτριο-Na ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
202 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Μαγνήσιο-Mg ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
203 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
204 Αναλύσεις χημικών OE 2800 0 Κάλιο-K ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
205 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Echimidine LC-MS/MS
206 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Ασβέστιο-Ca AAS
207 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Μαγνήσιο-Mg AAS
208 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Κάλιο-K AAS
209 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Κοβάλτιο-Co ICP-OES
210 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Μαγγάνιο-Mn AAS
211 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Σίδηρος-Fe AAS
212 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Χαλκός-Cu AAS
213 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Ψευδάργυρος-Zn AAS
214 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Αρσενικό-As AAS/VGA Flame
215 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Κάδμιο-Cd ICP-OES
216 Αναλύσεις τροφίμων OE 5015 0 Υδράργυρος-Hg AAS/VGA cold
217 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Μόλυβδος-Pb ICP-OES
218 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Νικέλιο-Ni ICP-OES
219 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Πυρίτιο-Si ICP-OES
220 Αναλύσεις τροφίμων AAS / VGA Flame 0 Σελήνιο-Se AAS / VGA Flame
221 Αναλύσεις τροφίμων OE 3225 0 Ολικός Φώσφορος-P Dry digestion & molybdovanadate method
222 Αναλύσεις τροφίμων OE 5022 0 Νιτρώδη UV-VIS
223 Αναλύσεις τροφίμων OE 5023 0 Νιτρικά UV-VIS
224 Αναλύσεις τροφίμων OE 5024 0 Ολικός Φώσφορος-P Dry digestion & Phosver method
225 Αναλύσεις τροφίμων OE 5025 0 Θειώδη Iodometric
226 Αναλύσεις τροφίμων OE 5026 0 Θειϊκά-SO4 Dry digestion & Sulfaver method
227 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Αφλατοξίνη Β1 Elisa
228 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS O1022A 0 Αφλατοξίνη-Β1 LC-MS/MS O1022A
229 Αναλύσεις τροφίμων OE 5029 0 Ωχρατοξίνη Α HPLC/FLD
230 Αναλύσεις τροφίμων OE 5034 0 Έλεγχος αντιβιοτικών LC-MS/MS
231 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6401 1 Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401
232 Αναλύσεις τροφίμων OE 5041 0 Υδατάνθρακες Calculated
233 Αναλύσεις τροφίμων OE 5042 0 Ενέργεια Calculated
234 Αναλύσεις τροφίμων OE 5044 0 Άμυλο Volumetric
235 Αναλύσεις τροφίμων OE 5045 0 Διαιτητικές ίνες-TDF AOAC 991.43
236 Αναλύσεις τροφίμων OE 5004 0 Νάτριο-Na AAS
237 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5004 0 Αλάτι Calculated
238 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών OE 5058 0 Αφλατοξίνη-Μ1 (dairy) Elisa
239 Αναλύσεις τροφίμων OE 5063 0 Ανάγοντα Σάκχαρα Based on Luff-Schrool
240 Αναλύσεις τροφίμων OE 5064 0 Ολικά Σάκχαρα Megazyme K-SUFRG  04/18
241 Αναλύσεις τροφίμων OE 5067 0 Χλωριούχα-Cl Titration
242 Αναλύσεις τροφίμων OE 5068 0 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη HPLC/UV
243 Αναλύσεις τροφίμων OE 5072 0 Δεσοξυνιβαλενόλη-DON HPLC-MS/MS
244 Αναλύσεις τροφίμων OE 5073 0 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) HPLC-MS/MS
245 Αναλύσεις τροφίμων OE 5076 0 pH AOAC
246 Αναλύσεις τροφίμων OE 5077 0 Δείκτης διάθλασης Reftactometer
247 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Στρόντιο-Sr ICP OES
248 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Βηρύλλιο-Be ICP OES
249 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Βάριο-Ba ICP OES
250 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Αντιμόνιο-Sb ICP OES
251 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Λίθιο-Li ICP-OES
252 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Αργίλιο-Al ICP-OES
253 Αναλύσεις τροφίμων OE 5094 0 Κηροί GC-FID
254 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Κορεσμένα λιπαρά οξέα GC-FID
255 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Μονοακόρεστα λιπαρα οξέα GC-FID
256 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Πολυακόρεστα λίπαρά οξέα GC-FID
257 Αναλύσεις τροφίμων OE 5098 0 Χοληστερόλη HPLC
258 Αναλύσεις τροφίμων Modified based on AOAC 982.14, HPLC-RI. 0 Σάκχαρα Modified based on AOAC 982.14, HPLC-RI.
259 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 Ω3 λιπαρά όξέα GC-FID
260 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 Ω6 λιπαρά οξέα GC-FID
261 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Ω9 λιπαρά οξέα GC-FID
262 Αναλύσεις τροφίμων OE 5108 0 Βιταμίνη Α HPLC / Fluorescence
263 Αναλύσεις τροφίμων OE 5109 0 Βιταμίνη D HPLC
264 Αναλύσεις τροφίμων OE 5110 0 Βιταμίνη E HPLC / Fluorescence
265 Αναλύσεις τροφίμων OE 5111 0 Βιταμίνη C - Ασκορβικό οξυ HPLC / DAD
266 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Χρώμιο-Cr ICP-OES
267 Αναλύσεις τροφίμων OE 5113 0 Εξασθενές χρώμιο Κανονισμός Ε.Κ. 2003/2003/ 9.2.

& EPA 7196 Α
268 Αναλύσεις τροφίμων OE 5114 0 Κιτρικό οξύ HPLC-DAD
269 Αναλύσεις τροφίμων OE 5117 0 β-Καροτίνη HPLC
270 Αναλύσεις τροφίμων OE 5120 0 Ινοσιτόλη Ινοσιτόλη
271 Αναλύσεις τροφίμων OE 5121 0 Υγρή γλουτένη Σταθμικά
272 Αναλύσεις τροφίμων OE 5122 0 Ξηρή Γλουτένη Σταθμικά
273 Αναλύσεις τροφίμων OE 5123 0 Βενζοϊκό νάτριο HPLC/UV
274 Αναλύσεις τροφίμων OE 5123 0 Σορβικό κάλιο HPLC/UV
275 Αναλύσεις τροφίμων OE 5125 0 Προφίλ αμινοξέων LC-MS/MS
276 Αναλύσεις τροφίμων OE 5126 0 Ειδικό βάρος Gravimetry
277 Αναλύσεις τροφίμων OE 5127 0 Πυκνότητα ASTM D4052
278 Αναλύσεις τροφίμων OE 5129 0 Οσμή Organoliptic
279 Αναλύσεις τροφίμων OE 5130 0 Γεύση Organoleptic
280 Αναλύσεις τροφίμων OE 5131 0 Χρώμα Organoleptic
281 Αναλύσεις τροφίμων OE 5132 0 Υφή Organoleptic
282 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Βανάδιο-V ICP-OES
283 Αναλύσεις τροφίμων OE 5136 0 Ενέργεια βλαστοποίησης (5 ημ.) Czabator
284 Αναλύσεις τροφίμων OE 5138 0 Ολικές πολυφαινόλες Spectrophotometric
285 Αναλύσεις τροφίμων OE 5139 0 Χλωρικά LC-MS/MS
286 Αναλύσεις τροφίμων OE 5140 0 Υπερχλωρικά LC-MS/MS
287 Αναλύσεις τροφίμων OE 5141 0 Πυριτικά-SiO2 Calculated
288 Αναλύσεις τροφίμων OE 5142 0 Ενεργότητα ύδατος, aw Decagon Paw
289 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5145 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Catalytic Oxidation Combustion
290 Αναλύσεις τροφίμων OE 5146 0 Ξηρά Ουσία AOAC 967.03
291 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS O1022A 0 Αφλατοξίνη-B2 LC-MS/MS O1022A
292 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS O1022A 0 Αφλατοξίνη-G1 LC-MS/MS O1022A
293 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS O1022A 0 Αφλατοξίνη-G2 LC-MS/MS O1022A
294 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS O1022A 0 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 LC-MS/MS O1022A
295 Αναλύσεις τροφίμων OE 5152 0 Προφίλ αιθέριων ελαίων Προφίλ αιθερίου ελαίου - GLC – FID
296 Αναλύσεις τροφίμων ISO 6571 / 84 0 Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ΙSO 6571/84
297 Αναλύσεις τροφίμων OE 5154 0 Τέφρα Αδιάλυτη στο HCl Gravimetric
298 Αναλύσεις τροφίμων OE 5155 0 Δείκτης διαστάσης (κλίμακα Schade) Μέθοδος IHC
299 Αναλύσεις τροφίμων OE 5156 1 Ανίχνευση CaMV 35S promoter Real time PCR
300 Αναλύσεις τροφίμων OE 5157 0 Υγρασία AOAC 969.38
301 Αναλύσεις τροφίμων OE 5158 0 pH AOAC 973.41
302 Αναλύσεις τροφίμων OE 5159 0 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Harmonized Methods by International Honey Commission, 2006
303 Αναλύσεις τροφίμων OE 5160 0 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS
304 Αναλύσεις τροφίμων OE 5161 0 Ελεύθερη οξύτητα AOAC 962.19
305 Αναλύσεις τροφίμων OE 5161 0 Λακτονική οξύτητα AOAC 962.19
306 Αναλύσεις τροφίμων OE 5163 0 Αντιβιoτικά (25 ενώσεις) MP 0879 REV 4 2011
307 Αναλύσεις τροφίμων OE 5165 1 Βιταμίνη Β12 - Κυανοκοβαλαμίνη HPLC/DAD
308 Αναλύσεις τροφίμων OE 5166 0 Διακετοξυσκριπενόλη-DAS LC-MS/MS
309 Αναλύσεις τροφίμων OE 5167 0 Τοξίνη HT-2 LC-MS/MS
310 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5167 0 Τοξίνη T-2 LC-MS/MS
311 Αναλύσεις τροφίμων OE 5167 0 Άθροισμα HT-2 & T-2 LC-MS/MS
312 Αναλύσεις τροφίμων OE 5172 0 Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS
313 Αναλύσεις τροφίμων OE 5171 0 Ολικο άζωτo-Ν Kjeldahl
314 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Χαλκός-Cu ICP-OES
315 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Ψευδάργυρος-Zn ICP-OES
316 Αναλύσεις τροφίμων OE 5177 0 Όψη Organoleptic
317 Αναλύσεις τροφίμων OE 5123 0 Σορβικό οξύ HPLC/UV
318 Αναλύσεις τροφίμων   0 Ανίχνευση NOS terminator Real time PCR
319 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5123 0 Βενζοϊκό οξύ HPLC/UV
320 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Μολυβδαίνιο-Mo ICP-OES
321 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5180 0 Χλωροφύλλη LC-MS/MS
322 Αναλύσεις τροφίμων OE 5183 0 Εκατολιτρικό βάρος Gravimetric
323 Αναλύσεις τροφίμων OE 5184 0 Βενζο(a)πυρένιο HPLC/FLUO
324 Αναλύσεις τροφίμων OE 5186 0 Ξένες Ύλες Σταθμικά
325 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5188 0 Ισταμίνη HPLC/FLUO
326 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Ασβέστιο-Ca ICP-OES
327 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Κάλιο-K ICP-OES
328 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Μαγγάνιο-Mn ICP-OES
329 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Φώσφορος - P ICP-OES
330 Αναλύσεις τροφίμων OE 5195 0 Μεθανόλη GC/FID
331 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019 Elisa Kit 1 Προσδιορισμός γλιαδίνης - γλουτένης 15633-1:2019 Elisa Kit
332 Αναλύσεις τροφίμων OE 5197 0 Κάδμιο-Cd AAS
333 Αναλύσεις τροφίμων OE 5198 0 Ζαχαρικός τίτλος Διαθλασιμετρία
334 Αναλύσεις τροφίμων OE 6403 1 Λιπαρά επί ξηρού OE 6403
335 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5014 0 Υγρασία Karl Fischer
336 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 Elisa
337 Αναλύσεις τροφίμων OE 5051 0 NDF επί ξηρού based on VDLUFA-NDF
338 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Κασσίτερος-Sn ICP-OES
339 Αναλύσεις τροφίμων OE 5200 0 Φθαλικοί εστέρες GC-MS/MS
340 Αναλύσεις τροφίμων OE 5205 0 Λαμπρόν Κυανούν E133 HPLC/DAD
341 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diethyl adipate (DEA) GC - MS / MS
342 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Tributyl phosphate (TBP) GC - MS / MS
343 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diisobutyl adipate (DIBA) GC - MS / MS
344 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Dimethyl phthalate (DMP) GC - MS / MS
345 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diethyl phthalate (DEP) GC - MS / MS
346 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diisobutyl phthalate (DIBP) GC - MS / MS
347 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Dibutyl phthalate (DBP) GC - MS / MS
348 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Tributyl acetyl citrate (TBAC) GC - MS / MS
349 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Butylbenzyl phthalate (BBP) GC - MS / MS
350 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diethylhexyl adipate (DEHA) GC - MS / MS
351 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Dibutyl adipate (DBA) GC - MS / MS
352 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diethylhexyl phthalate (DEHP) GC - MS / MS
353 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Dioctyl phthalate (DOP) GC - MS / MS
354 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diisononyl phthalate (DINP) GC - MS / MS
355 Αναλύσεις ποτών OE 5200 0 Diisodecyl phthalate (DIDP) GC - MS / MS
356 Αναλύσεις τροφίμων OE 5199 0 Κουρκουμίνη - Ε100 HPLC/DAD
357 Αναλύσεις τροφίμων OE 5201 0 Αμυλόζη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UN/VIS)
358 Αναλύσεις τροφίμων OE 5201 0 Αμυλοπυκτίνη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UV/VIS)
359 Αναλύσεις τροφίμων OE 5202 0 GMO'S Real time PCR
360 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Anthracene GC - MS/MS
361 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Fluaoranthene GC - MS/MS
362 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Pyrene GC - MS/MS
363 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Benzo-1,2 anthracene GC - MS/MS
364 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Chrysene GC - MS/MS
365 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Benzo-(b) fluranthene GC - MS/MS
366 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Βενζο(a)πυρένιο GC - MS/MS
367 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 8.Sum of 4,5,6,7 GC - MS/MS
368 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Benzo-(k) fluranthene GC - MS/MS
369 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο GC - MS/MS
370 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Dibenzo-(a,h) anthracene GC - MS/MS
371 Αναλύσεις τροφίμων OΕ 5203 0 Benzo-(g,h,i) perylene GC - MS/MS
372 Αναλύσεις τροφίμων OE 5204 0 Υπεροξείδια EC 2568/91
373 Αναλύσεις τροφίμων OE 5134 0 Αντιβιοτικά LC-MS/MS
374 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5206 0 Βάρος 1.000 κόκκων Σταθμικά
375 Αναλύσεις τροφίμων OE 5013 0 Υπολείμματα ραδιενεργείας Cs 134,137 HPGe
376 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Σίδηρος-Fe ICP - OES
377 Αναλύσεις τροφίμων OE 5209 0 Αφλατοξίνη Β1 LC-MS/MS
378 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) LC-MS/MS
379 Αναλύσεις τροφίμων OE 5209 0 Αφλατοξίνη Β2 LC-MS/MS
380 Αναλύσεις τροφίμων OE 5209 0 Αφλατoξίνη G1 LC-MS/MS
381 Αναλύσεις τροφίμων OE 5209 0 Αφλατοξίνη G2 LC-MS/MS
382 Αναλύσεις τροφίμων OE 5209 0 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 LC-MS/MS
383 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Δεσοξυνιβαλενόλη-DON LC-MS/MS
384 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5005 0 Άθροισμα HT-2 + T-2 LC-MS/MS
385 Αναλύσεις τροφίμων OE 6404 1 Πρωτεΐνες OE 6404
386 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6403 1 Λιπαρά ΟΕ 6403
387 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6402 1 Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402
388 Αναλύσεις τροφίμων OE 5210 0 Σπόροι Συρρικνωμένοι ICC102/1
389 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 EPA + DHA GC - FID
390 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 ω-6/ω-3 GC - FID
391 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 ω-3/ω-6 GC - FID
392 Αναλύσεις τροφίμων OE 5210 0 Προσδιορισμός προσμίξεων ICC102/1
393 Αναλύσεις τροφίμων OE 5210 0 Άλλα σιτηρά ICC102/1
394 Αναλύσεις τροφίμων OE 5210 0 Σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο ICC102/1
395 Αναλύσεις τροφίμων OE 5211 0 Βαθμοί Brix Διαθλασιμετρία
396 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5212 0 Κολλαγόνο Μέθοδος υδροξυπρολίνης
397 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Καθαρό βάρος Σταθμικά
398 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5208 0 Στραγγισμένο Βάρος Σταθμικά
399 Αναλύσεις τροφίμων OE 5212 0 Ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεϊνη κρέατος Μέθοδος υδροξυπρολίνης
400 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Τιτάνιο-Τi ICP-OES
401 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5214 0 Εμφάνιση Organoleptic
402 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5215 0 Υγρασία Μέτρηση με θερμοζυγό
403 Αναλύσεις τροφίμων OE 5216 0 Λακτόζη GC-FID
404 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5217 0 Χρωστική Ε129 HPLC/DAD
405 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5218 0 Αφλατοξίνη Μ1 HPLC / FLD
406 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5219 0 Βλαστικότητα Germination Test
407 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5220 0 Μουστάρδα ELISA/AgraQuant
408 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5221 0 Νιτρώδη Colorimetry
409 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5223 0 Προσβολή από έντομα Organoleptic
410 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5223 0 Προσβολή απο μούχλα Organoleptic
411 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 ALA GC-FID
412 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 Butyric acid (C4:0) GC-FID
413 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Caproic acid (C6:0) GC-FID
414 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Caprylic acid  (C8:0) GC-FID
415 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Capric acid (C10:0) GC-FID
416 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Undecanoic acid (C11:0) GC-FID
417 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Lauric acid (C12:0) GC-FID
418 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Tridecanoic acid (C13:0) GC-FID
419 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Myristic acid (C14:0) GC-FID
420 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Myristoleic acid (C14:1) GC-FID
421 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Pentadecanoic acid (C15:0) GC-FID
422 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) GC-FID
423 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Palmitoleic acid (C16:1) GC-FID
424 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Heptadecanoic acid (C17:0) GC-FID
425 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) GC-FID
426 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Elaidic acid (C18:1n9t) GC-FID
427 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 Oleic acid (C18:1n9c) GC-FID
428 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Linolelaidic acid (C18:2n6t) GC-FID
429 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Linoleic acid (C18:2n6c) GC-FID
430 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Arachidic acid (C20:0) GC-FID
431 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 γ-Linolenic acid (C18:3n6) GC-FID
432 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-11-Eicosenoic (C20:1) GC-FID
433 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Linolenic acid (C18:3n3) GC-FID
434 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Heneicosanoic acid (C21:0) GC-FID
435 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) GC-FID
436 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Behenic acid (C22:0) GC-FID
437 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) GC-FID
438 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Erucic acid (C22:1n9) GC-FID
439 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) GC-FID
440 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Arachidonic acid (C20:4n6) GC-FID
441 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Tricosanoic acid (C23:0) GC-FID
442 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) GC-FID
443 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) GC-FID
444 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Lignoceric acid (C24:0) GC-FID
445 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Nervonic acid (C24:1) GC-FID
446 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) GC-FID
447 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Palmitic acid (C16:0) GC-FID
448 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Stearic acid (C18:0) GC-FID
449 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5125 0 Κυστεΐνη LC-MS/MS
450 Αναλύσεις τροφίμων OE 5016 0 Δείκτης διαστάσης International Honey Commission method 6.1
451 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Καθαρό βάρος επί ξηρού Σταθμικά
452 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Καθαρό βάρος επί νωπού Σταθμικά
453 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Καθαρό βάρος τεμαχιου Σταθμικά
454 Αναλύσεις τροφίμων OE 5075 0 Γλυκόζη HPLC/RI
455 Αναλύσεις τροφίμων OE 5078 0 Κουμαρίνη HPLC / PDA
456 Αναλύσεις τροφίμων OE 6201 1 Ελεύθερα λιπαρά οξέα Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ
457 Αναλύσεις τροφίμων OE 6202 1 Αριθμός υπεροξειδίων Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ
458 Αναλύσεις τροφίμων OE 6203 1 Κ 232 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ
459 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6203 1 K 268 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ
460 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6203 1 ΔΚ Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ
461 Αναλύσεις τροφίμων OE 6204 0 Καφεΐνη HPLC / DAD
462 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6205 0 Δείκτης Γλουτένης Σταθμικά
463 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6206 0 Γλουτένη Σταθμικά
464 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6207 0 Κοκκιδιοστατικά HPLC MS
465 Αναλύσεις χημικών ΟΕ 6208 0 Σάπωνες ISO2271
466 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5080 0 Aφλατοξίνη Β1 UPLC-MS/MS
467 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5080 0 Αφλατοξίνη Β2 UPLC-MS/MS
468 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5080 0 Αφλατοξίνη G1 UPLC-MS/MS
469 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5080 0 Αφλατοξίνη G2 UPLC-MS/MS
470 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5080 0 ν Β1, Β2, G1, G2 UPLC-MS/MS
471 Αναλύσεις τροφίμων HPLC / RID 0 Προφίλ σακχάρων HPLC / RID
472 Αναλύσεις τροφίμων OE 3223 0 Lactic acid GC-FID
473 Αναλύσεις τροφίμων OE 5082 0 Φρουκτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI
474 Αναλύσεις τροφίμων OE 5082 0 Γλυκόζη AOAC 982.14, HPLC-RI
475 Αναλύσεις τροφίμων OE 5082 0 Σακχαρόζη AOAC 982.14, HPLC-RI
476 Αναλύσεις τροφίμων OE 5082 0 Μαλτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI
477 Αναλύσεις τροφίμων OE 5082 0 Λακτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI
478 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5284 0 Ιμβερτοποιημένα Σάκχαρα Based on Luff-Schrool
479 Αναλύσεις τροφίμων OE 5086 0 Φουμονισίνες B1&B2 LC-MS/MS
480 Αναλύσεις τροφίμων OE 5089 0 Χρώμα UV-Vis 420nm
481 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5090 0 Αδιάλυτα στο νερό Gravimetric
482 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5091 0 Οξύτητα άλευρου IB6 Κώδικας έκδ.2004
483 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Trans λιπαρά οξέα GC-FID
484 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Αριθμός τεμαχίων Μακροσκοπικός έλεχος
485 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019, Elisa Kit 1 Προσδιορισμός πρωτεΐνης γάλακτος 15633-1:2019, Elisa Kit
486 Αναλύσεις τροφίμων OE 5225 0 Αυγό-Αλμπουμίνη Elisa
487 Αναλύσεις τροφίμων OE 5226 0 Ψάρι PCR
488 Αναλύσεις τροφίμων OE 5227 0 Φυστίκι PCR
489 Αναλύσεις τροφίμων OE 5228 0 Σόγια Real time PCR
490 Αναλύσεις τροφίμων OE 5229 0 Λακτόζη LC-MS/MS
491 Αναλύσεις τροφίμων O1007Θ 1 Σουσάμι  Based SureFood-Allergen kit forSesame
492 Αναλύσεις τροφίμων OE 5235 0 Καροτένιo β HPLC
493 Αναλύσεις τροφίμων OE 5207 0 Μικτό βάρος συσκευασίας Σταθμικά
494 Αναλύσεις τροφίμων OE 5161 0 Ολική οξύτητα AOAC 962.19
495 Αναλύσεις τροφίμων OE 5074 0 Μαλτόζη HPLC/RI
496 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5236 0 Μεταδιθειώδες νάτριο Calculated
497 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Eicosadienoic acid (C20:2n6) GC-FID
498 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Nervonic acid (C24:1n9) GC-FID
499 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5235 0 Καροτένιo α HPLC
500 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Eicosenoic  acid (C20:1n9) GC-FID
501 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Πολυφωσφορικά σε P2O5 ICP –OES
502 Αναλύσεις τροφίμων OE 5238 0 Λακτόζη Elisa
503 Αναλύσεις τροφίμων OE 5262 1 Προσδιορισμός σόγιας 15633-1:2019, Elisa Kit
504 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5240 0 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη International Honey Commission method 5.2
505 Αναλύσεις τροφίμων OE 5252 0 Υγρασία International Honey Commission method 1
506 Αναλύσεις τροφίμων OE 5241 0 Αγωγιμότητα-20oC International Honey Commission method 2
507 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2009, Elisa Kit, "CASEIN", IMMUNOLAB 0 Προσδιορισμός καζεΐνης 15633-1:2019, Elisa Kit, "CASEIN", IMMUNOLAB
508 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019, Elisa Kit 1 Προσδιορισμός πρωτεΐνης σησαμιού 15633-1:2019, Elisa Kit
509 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019 Eliza Kit " b-LACTOGLOBULIN", IMMUNOLAB 0 Προσδιορισμός  β-λακτογλοβουλινης 15633-1:2019 Eliza Kit " b-LACTOGLOBULIN", IMMUNOLAB
510 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Βόριο-Β ICP-OES
511 Αναλύσεις τροφίμων OE 5247 0 Νιτρικά HPLC
512 Αναλύσεις τροφίμων OE 5248 0 Βιταμίνη Α HPLC/Fluorescence
513 Αναλύσεις τροφίμων OE 5249 0 Βιταμίνη D3 LC-MS/MS
514 Αναλύσεις τροφίμων OE 5248 0 Βιταμίνη Ε HPLC/Fluorescence
515 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5251 0 Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα Σταθμικά
516 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5253 0 Οξύτητα Dornic
517 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Oleic (C18:1n9c) GC-FID
518 Αναλύσεις τροφίμων OE 5103 0 Linoleic (C18:2n6c) GC-FID
519 Αναλύσεις τροφίμων OE 5255 0 Άμυλο Ενζυματική
520 Αναλύσεις τροφίμων OE 5019 0 Γυρεοσκοπική ανάλυση Optical microscopy
521 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5095 0 Οξύτητα ζυμαρικών ΙΒ 18 Κώδικας εκδ.2004
522 Αναλύσεις τροφίμων OE 5096 0 Διάμεση τιμή των ελαττωμάτων Οργανοληπτική εξέταση
523 Αναλύσεις τροφίμων OE 5097 0 Διάμεση τιμή του φρουτώδους Οργανοληπτική εξέταση
524 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2009, ElisaKit 0 Προσδιορισμός μουστάρδας 15633-1:2019, ElisaKit
525 Αναλύσεις τροφίμων Real Time PCR 0 Ανίχνευση αλλεργιογόνου σέλινου Real Time PCR
526 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2009, ElisaKit 0 Προσδιορισμός ασπραδιού αυγού 15633-1:2019, ElisaKit
527 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5266 0 Sudan I OE 5266
528 Αναλύσεις τροφίμων Ανταγωνιστική ELISA 0 Ωχρατοξίνη Α Ανταγωνιστική ELISA
529 Αναλύσεις τροφίμων HPLC UV O1012A 0 Σορβικό κάλιο HPLC UV O1012A
530 Αναλύσεις τροφίμων   0 Νιτρώδη ΟΕ 6268
531 Αναλύσεις τροφίμων Ο1055A 0 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες PAHs HPLC-FLD
532 Αναλύσεις τροφίμων OE 6269 0 Βενζο(a)ανθρακένιο HPLC-FLD
533 Αναλύσεις τροφίμων OE 6269 0 Προσδιορισμός του Χρυσένιου HPLC-FLD
534 Αναλύσεις τροφίμων OE 6269 0 Προσδιορισμός του Βενζο(b)φθορανθένιου HPLC-FLD
535 Αναλύσεις τροφίμων OE 6269 0 Βενζο(a)πυρένιο HPLC-FLD
536 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6269 0 Άθροισμα βεvζo[a]πυρεvίου, βενζο[a]ανθρακενίου, βενζο[b]φλουοραν HPLC-FLD
537 Αναλύσεις τροφίμων HPLC / DAD 0 Σορβικό οξύ HPLC / DAD
538 Αναλύσεις τροφίμων OE 5266 0 Sudan II OE 5266
539 Αναλύσεις τροφίμων OE 5266 0 Sudan III LC-MS/MS
540 Αναλύσεις τροφίμων OE 5266 0 Sudan IV LC-MS/MS
541 Αναλύσεις τροφίμων OE 5266 0 Para red LC-MS/MS
542 Αναλύσεις τροφίμων EPA 1613,EPA 1668B 0 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) EPA 1613,EPA 1668B
543 Αναλύσεις τροφίμων OE 5268 0 WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (upper-bound) EPA 1668C, EPA1613B
544 Αναλύσεις τροφίμων EPA 1668C, EPA1613B 0 WHO(2005)-PCB TEQ (upper-bound) EPA 1668C, EPA1613B
545 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5271 0 TDN Calculated
546 Αναλύσεις τροφίμων OE 5272 1 Υποκινητής p-35S Real Time PCR
547 Αναλύσεις τροφίμων OE 5272 1 Τερματική αλληλουχία t-NOS Real Time PCR
548 Αναλύσεις τροφίμων OE 5272 0 Yποκινητής p-FMV Real Time PCR
549 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Γονίδιο CP4 EPSPS Real Time PCR
550 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Yποκινητής 35S-Pat Real Time PCR
551 Αναλύσεις τροφίμων OE 5274 0 Γονίδιο Cry1Ab/Ac Real Time PCR
552 Αναλύσεις τροφίμων OE 5275 0 Καλαμπόκι Bt11 Real Time PCR
553 Αναλύσεις τροφίμων OE 5275 0 Καλαμπόκι ΜΙR604 Real time PCR
554 Αναλύσεις τροφίμων OE 5277 0 Σόγια RR GTS 40-3-2 Real time PCR
555 Αναλύσεις τροφίμων OE 5277 0 Σόγια RR2 MON89788 Real time PCR
556 Αναλύσεις τροφίμων ΕΛΟΤ EN 15633-1:2009,ELISA 1 Φυστίκι (αραχίδα) ΕΛΟΤ EN 15633-1:2009,ELISA
557 Αναλύσεις τροφίμων ELISA 0 Ποσοτικός προσδιορισμός αλλεργιογόνου αμυγδάλου ELISA
558 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5287 0 Ποσοτικός προσδιορισμός αλλεργιογόνων πρωτεϊνών καρυδιού ΕΛΟΤ EN ISO 15633-1:2009
559 Αναλύσεις τροφίμων COI/T.20/Doc.No.29:2009 (HPLC) 0 Ολικές πολυφαινόλες COI/T.20/Doc.No.29:2009 (HPLC)
560 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID 0 Σορβιτόλη GC / FID
561 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Υδράργυρος-Hg ICP-OES CYS EN 16943:2017
562 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Βιοφαινόλες (ως τυροσόλη) COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
563 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Hydroxytyrosol (3,4 DHPEA) COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
564 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Tyrosol (p-HPEA) COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
565 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Dialdehydic form of Decarboxymethyl Oleuropein aglicon COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
566 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Dialdehydic form of Decarboxymethyl ligstroside aglicon COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
567 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Lignans COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
568 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Oleuropein aglycon COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
569 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Ligstroside aglycon COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
570 Αναλύσεις τροφίμων OE 5290 0 Υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της για τον ισχυρισμό υγείας COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017
571 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 1 Γονίδιο bar Real time PCR
572 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Ειδική αλληλουχία P-35S-pat Real time PCR
573 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Υποκινητής P-35S-pat Real time PCR
574 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Ειδική αλληλουχία CTP2-CP4-EPSPS Real time PCR
575 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Ειδική αλληλουχία P-NOS-nptII Real time PCR
576 Αναλύσεις τροφίμων OE 5276 0 Wool/hair Οπτική μακροσκοπική
577 Αναλύσεις τροφίμων OE 5278 0 Feathermeal Microscopic Identification
578 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5280 0 Περιεκτικότητα σε νιφάδες με επικάλυψη σοκολάτας Σταθμικά
579 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5281 0 Περιεκτικότητα σε αποξηραμένα και ζαχαρωμένα εξωτικά φρούτα Σταθμικά
580 Αναλύσεις τροφίμων OE 5282 0 Αλατότητα Baume
581 Αναλύσεις τροφίμων ΤΟ-ΜΧ-33 1 Λακτόζη TO-MX-33
582 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5189 0 Ισταμίνη HPLC
583 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Φουμονισίνη Β1 LC-MS/MS
584 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Φουμονισίνη B2 LC-MS/MS
585 Αναλύσεις τροφίμων HPLC / DAD 0 Βενζοϊκό οξύ HPLC / DAD
586 Αναλύσεις τροφίμων OE 5008 0 Νάτριο-Na ICP–OES
587 Αναλύσεις τροφίμων Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας 0 Λιπαρά Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας
588 Αναλύσεις τροφίμων Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας 0 Πρωτεΐνες Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας
589 Αναλύσεις τροφίμων Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας 0 Λακτόζη Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας
590 Αναλύσεις τροφίμων Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας 0 Ολικά στερεά/ Υγρασία Αυτόματος αναλυτής υπέρυθρης φασματογραφίας
591 Αναλύσεις τροφίμων Real Time PCR 0 Ανίχνευση ζωικού DNA* Real Time PCR
592 Αναλύσεις τροφίμων OE 5273 0 Ειδική αλληλουχία P-35S-nptII Real time PCR
593 Αναλύσεις τροφίμων HPLC UV O1012A 0 Σορβικό οξύ HPLC UV O1012A
594 Αναλύσεις τροφίμων Ανταγωνιστική ELISA 0 Ισταμίνη Ανταγωνιστική ELISA
595 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-FLD 0 Βενζο(a)ανθρακένιο HPLC-FLD
596 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-FLD 0 Χρυσένιο HPLC-FLD
597 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-FLD 0 Βενζο(b)φθορανθένιο HPLC-FLD
598 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-FLD 0 Άθροισμα βεvζo[a]πυρεvίου,

βενζο[a]ανθρακενίου, βενζο[b]φλουορα
HPLC-FLD
599 Αναλύσεις τροφίμων Agrastrip 0 Πιστάκια (Pistacia vera) Agrastrip
600 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Αμύγδαλο ELISA SANDWICH
601 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Φρουκτόζη GC / FID & HPLC / RID
602 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Γλυκόζη GC / FID & HPLC / RID
603 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Σακχαρόζη GC / FID & HPLC / RID
604 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Μαλτόζη GC / FID & HPLC / RID
605 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Γαλακτόζη GC / FID & HPLC / RID
606 Αναλύσεις τροφίμων GC / FID & HPLC / RID 0 Λακτόζη GC / FID & HPLC / RID
607 Αναλύσεις τροφίμων Calculation 0 Ολικά Σάκχαρα Calculation
608 Αναλύσεις τροφίμων HPLC UV O1012A 0 Βενζοϊκό οξύ HPLC UV O1012A
609 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Carbadox LC-MS/MS
610 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Chloramphenicol LC-MS/MS
611 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Chlorotetracycline.HCl LC-MS/MS
612 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Doxycycline hydrochloride LC-MS/MS
613 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Oxytetracycline dihydrate LC-MS/MS
614 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Τetracycline hydrochloride LC-MS/MS
615 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Enrofloxacin LC-MS/MS
616 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Flumequine LC-MS/MS
617 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Fumagillin LC-MS/MS
618 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Natamycin LC-MS/MS
619 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Penicillin G LC-MS/MS
620 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Penicillin V LC-MS/MS
621 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfabenzamide LC-MS/MS
622 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfacetamide LC-MS/MS
623 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfachloropyridazine LC-MS/MS
624 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfadiazine LC-MS/MS
625 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfadimethoxine LC-MS/MS
626 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfadoxine LC-MS/MS
627 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfaguanidine LC-MS/MS
628 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamerazine LC-MS/MS
629 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamethazine LC-MS/MS
630 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamethizole LC-MS/MS
631 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamethoxazole LC-MS/MS
632 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamethoxypyridazine LC-MS/MS
633 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfamonomethoxine LC-MS/MS
634 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfanitran LC-MS/MS
635 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfapyridine LC-MS/MS
636 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfaquinoxaline LC-MS/MS
637 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfathiazole LC-MS/MS
638 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Sulfisoxazole LC-MS/MS
639 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Trimethoprim LC – MS / MS
640 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Μόλυβδος-Pb ICP-OES CYS EN 16943:2017
641 Αναλύσεις τροφίμων Immunoassay 0 DSP marine biotoxin Immunoassay
642 Αναλύσεις τροφίμων Immunoassay 0 Domoic acid  (ASP) Immunoassay
643 Αναλύσεις τροφίμων Immunoassay 0 Saxοtoxin biotoxin (PSP) Immunoassay
644 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Κάδμιο-Cd CYS EN ISO 11885:2009
645 Αναλύσεις τροφίμων Immunoassay 0 Yesstoxin (YTX) Immunoassay
646 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ SCREENING (1) XT-41 DELVOTEST Screening test
647 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Penicillin-G XT-41 DELVOTEST Screening test
648 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Ampicillin XT-41 DELVOTEST Screening test
649 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Amoxicillin XT-41 DELVOTEST Screening test
650 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cefacetril XT-41 DELVOTEST Screening test
651 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cefalexin XT-41 DELVOTEST Screening test
652 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cefalonium XT-41 DELVOTEST Screening test
653 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cefaperazon XT-41 DELVOTEST Screening test
654 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cefapirin XT-41 DELVOTEST Screening test
655 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Ceftiofur XT-41 DELVOTEST Screening test
656 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Cloxacillin XT-41 DELVOTEST Screening test
657 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Dicloxacillin XT-41 DELVOTEST Screening test
658 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Oxacillin XT-41 DELVOTEST Screening test
659 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Nafcillin XT-41 DELVOTEST Screening test
660 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Sulfadiazine XT-41 DELVOTEST Screening test
661 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Sulfadimethoxine XT-41 DELVOTEST Screening test
662 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Sulfamethazine XT-41 DELVOTEST Screening test
663 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Sulfathiazole XT-41 DELVOTEST Screening test
664 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Tetracycline XT-41 DELVOTEST Screening test
665 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Oxytetracycline XT-41 DELVOTEST Screening test
666 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Chlorotetracycline XT-41 DELVOTEST Screening test
667 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Erythromycin XT-41 DELVOTEST Screening test
668 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Tylosin XT-41 DELVOTEST Screening test
669 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Spiramycin XT-41 DELVOTEST Screening test
670 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Gentamycin XT-41 DELVOTEST Screening test
671 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Neomycin XT-41 DELVOTEST Screening test
672 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Dihydrostreptomycin XT-41 DELVOTEST Screening test
673 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Kanamycin XT-41 DELVOTEST Screening test
674 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Lincomycin XT-41 DELVOTEST Screening test
675 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Chloramphenicol XT-41 DELVOTEST Screening test
676 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Trimethoprim XT-41 DELVOTEST Screening test
677 Αναλύσεις τροφίμων XT-41 DELVOTEST Screening test 0 Dapsone XT-41 DELVOTEST Screening test
678 Αναλύσεις τροφίμων XT-39 LACTOSCOPE 0 Λίπος XT-39 LACTOSCOPE
679 Αναλύσεις τροφίμων XT-39 LACTOSCOPE 0 Πρωτεΐνες XT-39 LACTOSCOPE
680 Αναλύσεις τροφίμων XT-39 LACTOSCOPE 0 ΣΥΑΛ XT-39 LACTOSCOPE
681 Αναλύσεις τροφίμων XT-39 LACTOSCOPE 0 Λακτόζη XT-39 LACTOSCOPE
682 Αναλύσεις τροφίμων XT-39 LACTOSCOPE 0 Ολικά Στερεά XT-39 LACTOSCOPE
683 Αναλύσεις τροφίμων XT-38 CRYOSTAR 0 Σημείο Πήξεως XT-38 CRYOSTAR
684 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Προσδιορισμός πρωτεΐνης αλλεργιογόνου φουντουκιού ELISA SANDWICH
685 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Προσδιορισμός πρωτεΐνης αλλεργιογόνου αμυγδάλου ELISA SANDWICH
686 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Προσδιορισμός πρωτεΐνης αλλεργιογόνου Καρυδιού ELISA SANDWICH
687 Αναλύσεις τροφίμων ELISA 0 CASHEW ELISA
688 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Πεκάν ELISA SANDWICH
689 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 BRAZIL NYT ELISA SANDWICH
690 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 MACADAMIA NYT ELISA SANDWICH
691 Αναλύσεις τροφίμων APHA 0 Ιώδιο APHA
692 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Χαλκός-Cu ICP-OES CYS EN 16943:2017
693 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Νικέλιο-Ni ICP-OES CYS EN 16943:2017
694 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Ψευδάργυρος-Zn ICP-OES CYS EN 16943:2017
695 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Ασβέστιο-Ca ICP-OES CYS EN 16943:2017
696 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Χρώμιο-Cr ICP-OES CYS EN 16943:2017
697 Αναλύσεις τροφίμων LC – MS / MS 0 Piperonyl butoxide LC – MS / MS
698 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Νιόβιο - Nb ICP-OES
699 Αναλύσεις τροφίμων OE 5289 0 Πυριτικά-SiO2 ICP-OES
700 Αναλύσεις τροφίμων Colorimetric 0 Δείκτης διαστάσης (κλίμακα Schade) Colorimetric
701 Αναλύσεις τροφίμων PV-AC-031a (photometric) 0 Θειώδη PV-AC-031a (photometric)
702 Αναλύσεις τροφίμων ΟΒ.01.136 - Modified based on

990.28 AOAC, Lat Ed.
0 Θειώδη ΟΒ.01.136 - Modified based on

990.28 AOAC, Lat Ed.
703 Αναλύσεις τροφίμων Ανταγωνιστική ELISA 0 Φουμονισίνη B2 Ανταγωνιστική ELISA
704 Αναλύσεις τροφίμων Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Soy”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019.

Κωδικός
1 Προσδιορισμός σόγιας Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ELISA kit “Soy”, Immunolab και σύμφωνα με EN 15633-1:2019.

Κωδικός
705 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Μουστάρδα ELISA SANDWICH
706 Αναλύσεις τροφίμων Agrastrip 0 ΠΙΣΤΑΚΙΑ Agrastrip
707 Αναλύσεις τροφίμων REAL TIME PCR 0 Σέλινο REAL TIME PCR
708 Αναλύσεις τροφίμων ΕΝ 1186-9:2002 & ΕΝ 1186-14:2002 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής Β ΕΝ 1186-9:2002 & ΕΝ 1186-14:2002
709 Αναλύσεις τροφίμων ΕΝ 1186-9:2002 & ΕΝ 1186-14:2002 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής Δ2 ΕΝ 1186-9:2002 & ΕΝ 1186-14:2002
710 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS
711 Αναλύσεις τροφίμων OE 3225 0 Ολικός Φώσφορος-P Microwave digestion & molybdivanadate method
712 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Νικέλιο-Ni ICP-MS
713 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Βάριο-Βα ICP-MS
714 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Νάτριο-Na ICP-MS
715 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Βηρύλλιο-Be ICP-MS
716 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Χαλκός-Cu ICP-MS
717 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Κάδμιο-Cd ICP-MS
718 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Μόλυβδος-Pb ICP-MS
719 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Χρώμιο-Cr ICP-MS
720 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Βόριο-Β ICP-MS
721 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Αργίλιο-Al ICP-MS
722 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Μαγνήσιο-Mg ICP-MS
723 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Κάλιο-K ICP-MS
724 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Ψευδάργυρος-Zn ICP-MS
725 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Μαγγάνιο-Mn ICP-MS
726 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Άργυρος-Ag ICP-MS
727 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Αντιμόνιο-Sb ICP-MS
728 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Σελήνιο-Se ICP-MS
729 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Κοβάλτιο-Co ICP-MS
730 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Κασσίτερος-Sn ICP-MS
731 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Τιτάνιο-Τi ICP-MS
732 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Πυρίτιο-Si ICP-MS
733 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Μολυβδαίνιο-Mo ICP-MS
734 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Στρόντιο-Sr ICP-MS
735 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Βανάδιο-V ICP-MS
736 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Υδράργυρος-Hg ICP-MS
737 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Θάλλιο-Tl ICP-MS
738 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Θείο-S ICP-MS
739 Αναλύσεις τροφίμων OE 5156 0 Ανίχνευση φυτικού DNA Real time PCR
740 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Φώσφορος - P ICP-MS
741 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Θάλιο-Tl ICP-MS
742 Αναλύσεις τροφίμων SOXHLET-HENCKEL 0 Ολική οξύτητα SOXHLET-HENCKEL
743 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Echimidin LC-MS/MS
744 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Echimidine-NOx LC-MS/MS
745 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Europine LC-MS/MS
746 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Europine-NOx LC-MS/MS
747 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Heliotrin LC-MS/MS
748 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Heliotrin-NOx LC-MS/MS
749 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Indicine-NOx LC-MS/MS
750 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Lasiocarpin LC-MS/MS
751 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Lasiocarpine-NOx LC-MS/MS
752 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Lycopsamine-NOx LC-MS/MS
753 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Retrorsin LC-MS/MS
754 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Retrorsin-NOx LC-MS/MS
755 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Senecionin LC-MS/MS
756 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Senecionin-NOx LC-MS/MS
757 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Seneciphyllin LC-MS/MS
758 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Seneciphyllin-NOx LC-MS/MS
759 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Senecivernine-NOx LC-MS/MS
760 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Senkirkin LC-MS/MS
761 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Monocrotalin LC-MS/MS
762 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Τοξίνη HT-2 LC-MS/MS
763 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Τοξίνη T-2 LC-MS/MS
764 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Δημήτριο-Ce ICP-MS
765 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Πρασεοδύμιο-Pr ICP-MS
766 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Νεοδύμιο-Nd ICP-MS
767 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Σαμάριο-Sm ICP-MS
768 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Σίδηρος-Fe ICP-MS
769 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Γαδολίνιο-Gd ICP-MS
770 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Λανθάνιο-La ICP-MS
771 Αναλύσεις τροφίμων KOH extraction and TKN 0 Δείκτης αντί δραστηριότητας ουρεάσης KOH extraction and TKN
772 Αναλύσεις τροφίμων Water extraction and TKN 0 Δείκτης διασποράς πρωτεΐνης Water extraction and TKN
773 Αναλύσεις τροφίμων  ELISA 0 Προσδιορισμός αλλεργιογόνου αυγού  ELISA
774 Αναλύσεις τροφίμων GC-FID 0 Προπιονικο οξύ GC-FID
775 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5103 0 Διερεύνηση προέλευσης λιπαρών ΟΕ
776 Αναλύσεις τροφίμων OE 5128 0 Οργανοληπτική εξέταση Organoliptic
777 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5090 0 Αδιάλυτα στο λίπος Gravimetric
778 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 1 Αρσενικό-As ICP-MS
779 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Ασβέστιο-Ca ICP-MS
780 Αναλύσεις τροφίμων HPLC / DAD 0 Βενζοϊκό οξύ HPLC / DAD
781 Αναλύσεις τροφίμων   0 Πολυχλωριωμένα διφαινύλια PCBs HPLC/ DAD
782 Αναλύσεις τροφίμων   0 PAHs OE 6269
783 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-UV 0 Βιταμίνη A (ελεύθερη Ρετινόλη) HPLC-UV
784 Αναλύσεις τροφίμων OE 5078 0 Κουμαρίνη HPLC / PDA
785 Αναλύσεις τροφίμων   0 Κρεατίνη HPLC
786 Αναλύσεις τροφίμων IOOC 0 Χοληστερόλη IOOC
787 Αναλύσεις τροφίμων International OliveCouncil, COI/T.20/Doc No29 0 Υδροξυτυροσόλη International OliveCouncil, COI/T.20/Doc No29
788 Αναλύσεις τροφίμων Ransimat (conditions:120οC-20lt/h) 0 Οξειδωτική Σταθερότητα (Rancimat Test) Ransimat (conditions:120οC-20lt/h)
789 Αναλύσεις τροφίμων In House Method 0 Στεγανότητα In House Method
790 Αναλύσεις τροφίμων   0 Ακρυλαμίδιο ELISA
791 Αναλύσεις τροφίμων   0 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS (17025)
792 Αναλύσεις τροφίμων REAL TIME PCR 0 Ανίχνευση αγελαδινού DNA REAL TIME PCR
793 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Αυγό ELISA SANDWICH
794 Αναλύσεις τροφίμων EN 15633-1:2019 Elisa kit 0 Φουντούκι EN 15633-1:2019 Elisa kit
795 Αναλύσεις τροφίμων EN 15633-1:2019 Elisa Kit 0 Καρύδι EN 15633-1:2019 Elisa Kit
796 Αναλύσεις τροφίμων  EU 2568/91 0 Αριθμός υπεροξειδίων  EU 2568/91
797 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Καρκινοειδή& Μαλάκια ELISA SANDWICH
798 Αναλύσεις τροφίμων HPLC UV O1012A 0 Βενζοϊκό νάτριο HPLC UV O1012A
799 Αναλύσεις τροφίμων ISO 18395:2005 0 Τριγλυκερίδια ISO 18395:2005
800 Αναλύσεις τροφίμων  HPLC 0 Γαλακτικό οξύ  HPLC
801 Αναλύσεις τροφίμων Calculated 0 Αναλογία Ω6 λιπαρών οξέων / Ω3 λιπαρών οξέων (Ω6/Ω3) Calculated
802 Αναλύσεις τροφίμων Calculated 0 Αναλογία λινολεϊκού οξέος / α-λινολενικού οξέος (C18:2n6c / C18:3n3) Calculated
803 Αναλύσεις τροφίμων Calculated 0 Αναλογία Παλμιτικού οξέος / α-λινολενικού οξέος (C16:0 /C18:3n3) Calculated
804 Αναλύσεις τροφίμων HPLC-UV 0 Steviol Glycosides (as Rebaudioside A) HPLC-UV
805 Αναλύσεις τροφίμων Sensory 0 Χρώμα στους 8^0C Sensory
806 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Καραμελόχρωμα-4–Methyl Imidazole LC-MS/MS
807 Αναλύσεις τροφίμων AOAC 991.43 0 Φυτικές Ίνες AOAC 991.43
808 Αναλύσεις τροφίμων ELISA KIT 0 Ψάρι ELISA KIT
809 Αναλύσεις τροφίμων Elisa Kit 0 Κάσιους Elisa Kit
810 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Καρύδι Βραζιλίας ELISA SANDWICH
811 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Καρύδι Μακαντάμια ELISA SANDWICH
812 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Νισίνη LC-MS/MS
813 Αναλύσεις τροφίμων   1 Νισίνη LC-MS/MS
814 Αναλύσεις τροφίμων International Olive Oil Council. COI/T.20/Doc. no.28 (GC-FID) 0 Κηροί International Olive Oil Council. COI/T.20/Doc. no.28 (GC-FID)
815 Αναλύσεις τροφίμων   0 Γλουτένη Σταθμικά
816 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Λευκόχρυσος-Pt ICP-MS
817 Αναλύσεις τροφίμων   0 Υπεροξίδειο υδρογόνου MP 0717 REV 2 2020
818 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5501 0 Παλλάδιο-Pd ICP-MS
819 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Βιταμίνη C - Ασκορβικό οξυ LC-MS/MS
820 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019 Elisa Kit 0 Προσδιορισμός γλιαδίνης - γλουτένης 15633-1:2019 Elisa Kit
821 Αναλύσεις τροφίμων EN 15633-1:2019 Elisa kit 0 Προσδιορισμός Σόγιας EN 15633-1:2019 Elisa kit
822 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019, Elisa Kit 0 Προσδιορισμός πρωτεΐνης γάλακτος 15633-1:2019, Elisa Kit
823 Αναλύσεις τροφίμων ELISA SANDWICH 0 Λούπινο ELISA SANDWICH
824 Αναλύσεις τροφίμων   0 Θειώδη Monier Williams
825 Αναλύσεις τροφίμων 15633-1:2019 Elisa Kit 0 Προσδιορισμός γλιαδίνης - γλουτένης 15633-1:2019 Elisa Kit
826 Αναλύσεις τροφίμων HPLC Harmonised Methods of the International Honey Commission 1 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη (HMF) HPLC Harmonised Methods of the International Honey Commission
827 Αναλύσεις τροφίμων Harmonised Methods of the International Honey Commission 1 Δείκτης διαστάσης Harmonised Methods of the International Honey Commission
828 Αναλύσεις τροφίμων Harmonised Methods of the International Honey Commission 1 Υγρασία Harmonised Methods of the International Honey Commission
829 Αναλύσεις τροφίμων Harmonised Methods of the International Honey Commission 1  Προσδιορισμός pH και ελεύθερης οξύτητας Harmonised Methods of the International Honey Commission
830 Αναλύσεις τροφίμων NMR-authenticity 0 Ξένα Σάκχαρα NMR-authenticity
831 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5502 0 Γλυκόζη HPLC-RI
832 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 5502 0 Φρουκτόζη HPLC-RI
833 Αναλύσεις τροφίμων International OliveCouncil, COI/T.20/Doc No29 0 Ολικές πολυφαινόλες International OliveCouncil, COI/T.20/Doc No29
834 Αναλύσεις τροφίμων OE 5185 0 Χλωριούχο Νάτριο Calculated
835 Αναλύσεις τροφίμων EN 1186-3:2002 (ολικήεμβάπτιση) & Καν.10/2011/ΕΚ 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής A EN 1186-3:2002 (ολικήεμβάπτιση) & Καν.10/2011/ΕΚ
836 Αναλύσεις τροφίμων EN 1186-3:2002 (ολικήεμβάπτιση) & Καν.10/2011/ΕΚ 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής B EN 1186-3:2002 (ολικήεμβάπτιση) & Καν.10/2011/ΕΚ
837 Αναλύσεις τροφίμων TS EN 1186-2 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής Δ1 TS EN 1186-2
838 Αναλύσεις τροφίμων EN 1186-3:2002 (ολικήεμβάπτιση) & Καν.10/2011/ΕΚ 0 Ολική Μετανάστευση - Προσομοιωτής Δ2 TS EN 1186-2
839 Αναλύσεις τροφίμων OE 5292 0 Viability Energy Schonfeld Method
840 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών   0 Στιγμασταδιένια EU2568/91
841 Αναλύσεις τροφίμων   0 Αφλατοξίνη Β1 LC-MS/MS
842 Αναλύσεις τροφίμων   0 Αφλατοξίνη Β2 LC-MS/MS
843 Αναλύσεις τροφίμων   0 Αφλατoξίνη G1 LC-MS/MS
844 Αναλύσεις τροφίμων   0 Αφλατοξίνη G2 LC-MS/MS
845 Αναλύσεις τροφίμων   0 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 LC-MS/MS
846 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Αφλατοξίνη Β1 Elisa
847 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Αφλατοξίνη Β2 Elisa
848 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Αφλατοξίνη G1 Elisa
849 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Αφλατοξίνη G2 Elisa
850 Αναλύσεις τροφίμων OE 5027 0 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 Elisa
851 Αναλύσεις τροφίμων GC-FID headspace 0 Τετραχλωράνθρακας GC-FID headspace
852 Αναλύσεις τροφίμων  ELISA 0 Ωχρατοξίνη Α  ELISA
853 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6004* 0 Ινώδεις Ουσίες EC 152/2009*
854 Αναλύσεις τροφίμων OE 6007 0 Ξηρά ουσία EC 152/2009
855 Αναλύσεις τροφίμων OE-6008 0 Viability Energy Czabator
856 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6009 0 Φθοριούχα-F Potentionmetric
857 Αναλύσεις τροφίμων OE 6014 0 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl
858 Αναλύσεις τροφίμων OE 6018 0 Metabolized Energy Calculated
859 Αναλύσεις τροφίμων OE 6021 0 Ενέργεια βλαστοποίησης (3ημ.) EBC Method
860 Αναλύσεις τροφίμων OE 6023 0 Θειικό Ασβέστιο Calculated
861 Αναλύσεις τροφίμων OE 5024 0 Ολικός Φώσφορος-P Digestion & Phosver method
862 Αναλύσεις ζωοτροφών   0 Χλωριούχα-Cl Titration
863 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5050 0 ADF based on VDLUFA-ΑDF
864 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5051 0 NDF based on VDLUFA-NDF
865 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5052 0 ADL based on VDLUFA-ΑDL
866 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5053 0 Λιγνίνη Calculated
867 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5054 0 Κυτταρίνη Calculated
868 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5055 0 Ημικυτταρίνη Calculated
869 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 3225 0 Ολικός Φώσφορος-P Dry digestion & molybdivanadate method
870 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 6401 1 Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401
871 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 6402 1 Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402
872 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 6403 1 Λιπαρά ΟΕ 6403
873 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 6404 1 Πρωτεΐνες OE 6404
874 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5042 0 Ενέργεια Calculated
875 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5041 0 Υδατάνθρακες Calculated
876 Αναλύσεις ζωοτροφών Modified based on AOAC 982.14, HPLC-RI. 0 Σάκχαρα Modified based on AOAC 982.14, HPLC-RI.
877 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5061 0 Ουρικό άζωτο Calculated
878 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5185 0 Χλωριούχο Νάτριο Calculated
879 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5088 0 Ουρία AOAC 959.03
880 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5060 0 Ουρία EC 152/2009
881 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Αρσενικό-As ICP-MS
882 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Νικέλιο-Ni ICP-MS
883 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Βάριο-Βα ICP-MS
884 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Ασβέστιο-Ca ICP-MS
885 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Νάτριο-Na ICP-MS
886 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Χαλκός-Cu ICP-MS
887 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Κάδμιο-Cd ICP-MS
888 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Μόλυβδος-Pb ICP-MS
889 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Χρώμιο-Cr ICP-MS
890 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Βόριο-Β ICP-MS
891 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Αργίλιο-Al ICP-MS
892 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Μαγνήσιο-Mg ICP-MS
893 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Κάλιο-K ICP-MS
894 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Ψευδάργυρος-Zn ICP-MS
895 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Μαγγάνιο-Mn ICP-MS
896 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Αντιμόνιο-Sb ICP-MS
897 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Σελήνιο-Se ICP-MS
898 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Κοβάλτιο-Co ICP-MS
899 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Πυρίτιο-Si ICP-MS
900 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 1 Υδράργυρος-Hg ICP-MS
901 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Φώσφορος-P ICP-MS
902 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Μονενσίνη LC-MS/MS
903 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Ροβενιδίνη LC-MS/MS
904 Αναλύσεις ζωοτροφών XT-49 HTPC RID 0 Μελάσσα XT-49 HTPC RID
905 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6009 0 Φθόριο-F Potentionmetric
906 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 6405 0 Βαθμοί Brix Calculated
907 Αναλύσεις ζωοτροφών AOCS Ba8-78 0 Determination of Gossypol AOCS Ba8-78
908 Αναλύσεις ζωοτροφών LC-MS/MS 0 Θεοβρωμίνη LC-MS/MS
909 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Μελαμίνη LC-MS/MS
910 Αναλύσεις ζωοτροφών LC-MS/MS 0 Υδροκυανικό οξύ LC-MS/MS
911 Αναλύσεις ζωοτροφών LC-MS/MS 0 Δεσοξυνιβαλενόλη-DON LC-MS/MS
912 Αναλύσεις ζωοτροφών LC-MS/MS 0 Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS
913 Αναλύσεις ζωοτροφών LC-MS/MS 0 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) LC-MS/MS
914 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Διακετοξυσκριπενόλη-DAS LC-MS/MS
915 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Τοξίνη HT-2 LC-MS/MS
916 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Άθροισμα HT-2 + T-2 LC-MS/MS
917 Αναλύσεις τροφίμων LC-MS/MS 0 Τοξίνη T-2 LC-MS/MS
918 Αναλύσεις ζωοτροφών OE 5076 0 pH AOAC
919 Αναλύσεις ζωοτροφών ΟΕ 5501 0 Θείο-S ICP-MS
920 Αναλύσεις τροφίμων OE 6010 0 Κάδμιο-Cd Flame AAS
921 Αναλύσεις τροφίμων OE 6011 0 Μόλυβδος-Pb Flame AAS
922 Αναλύσεις τροφίμων OE 6012 0 Αρσενικό-As Flame AAS
923 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6013 0 Υδράργυρος-Hg AAS/ VGA cold
924 Αναλύσεις τροφίμων OE 6022 0 Χολίνη UV-VIS
925 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6024 0 Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη LC-MS/MS
926 Αναλύσεις τροφίμων OE 6024 0 Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη LC-MS/MS
927 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6024 0 Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ LC-MS/MS
928 Αναλύσεις τροφίμων OE 6024 0 Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη LC-MS/MS
929 Αναλύσεις τροφίμων OE 6024 0 Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη LC-MS/MS
930 Αναλύσεις τροφίμων OE 6024 0 Βιταμίνη Β9 - Φολικό Οξύ LC-MS/MS
931 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6024 0 Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again. LC-MS/MS
932 Αναλύσεις τροφίμων ΟΕ 6025 0 Υγρασία ΟΕ 6025
933 Αναλύσεις τροφίμων OE 6024 0 Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη LC-MS/MS
934 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5301 0 Oλικό άζωτο-N Method 2.3 EC 2003/2003
935 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5302 0 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 Method 2.2 EC 2003/2003
936 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5303 0 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 2.1 EC 2003/2003
937 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5304 0 Ουρικό άζωτο-N Method 2.6.2 2003/2003 7.6.1. Urease method
938 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5306 0 Ολικός Φώσφορος-P2O5 Method 3.1.4 & 3.2 EC 2003/2003
939 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5307 0 Κ-Κ2Ο Method 4.1 EC 2003/2003
940 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5308 0 Ασβέστιο-Ca Method 8.1 EC 2003/2003
941 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5309 0 Μαγνήσιο-Mg Method 8.7 EC 2003/2003
942 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5310 0 Νάτριο-Na Method 8.1 & 8.10 EC 2003/2003
943 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5311 0 Κάλιο-K2O Method 4.1 EC 2003/2003
944 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5312 0 Χαλκός-Cu Method 9.7 EC 2003/2003
945 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5313 0 Zn-Ψευδάργυρος Method 9.11 EC 2003/2003
946 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5314 0 Fe-Σίδηρος Method 9.8 EC 2003/2003
947 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5315 0 Mn-Μαγγάνιο Method 9.9 EC 2003/2003
948 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5316 0 Βόριο-Β Method 9.5 EC 2003/2003
949 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5317 0 Οργανική ουσία AOAC
950 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5318 0 Ανόργανα Συστατικά AOAC
951 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5320 0 pH dilution 1:10 Potentiometric
952 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5323 0 Οξείδιο του ασβεστίου-CaO Calculated
953 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5324 0 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated
954 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5306 0 Υδατοδιαλυτός P2O5 Method 3.1.6 & 3.2 EC 2003/2003
955 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5326 0 Οργανικό Άζωτο Calculated
956 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5327 0 Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated
957 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5320 0 pH dilution 1:1000 Potentiometric
958 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5320 0 pH dilution 1:100 Potentiometric
959 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5329 0 pH Potentiometric
960 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5330 0 ΕC - Αγωγιμότητα 1:200 Potentiometric
961 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5331 0 Τριοξείδιο του θείου - SO3 Method 8.1, 8.9 EC 2003/2003
962 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5334 0 Xουμικά Οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3)
963 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5334 0 Φουλβικά οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3.)
964 Αναλύσεις λιπασμάτων Σταθμικά 0 Μέσο μέγεθος κόκκου Σταθμικά
965 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5335 0 Υδατοδιαλυτό K2O Method 4.1 EC 2003/2003
966 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5336 0 Φώσφορος-P2O5 διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο Κανονισμός Ε.Κ. αρ. 2003/2003 της 13/10/2003. Μέθοδος 3.1.4 και 3.2
967 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5337 0 Χλωριούχα-Cl Αcid digestion & ISO 5790
968 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5338 0 Amino Acid Index based on AOAC 965.31
969 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5339 0 Ουρία AOAC 959.03
970 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5340 0 Αναλογία αζώτου / φωσφόρου (Ν/P) Calculated
971 Αναλύσεις λιπασμάτων Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982** 0 Χουμικές και φουλβικές ενώσεις εκφρασμένες ως άνθρακας C Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982**
972 Αναλύσεις λιπασμάτων Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982** 0 Χουμικές και φουλβικές ενώσεις (C*1.724) Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982**
973 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5388 0 Χουμικές και φουλβικές ενώσεις (C*1.724) Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982**
974 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5145 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Catalytic Oxidation Combustion
975 Αναλύσεις λιπασμάτων ΟΕ 5501 0 Νικέλιο-Ni ICP-MS
976 Αναλύσεις λιπασμάτων ICP-MS 0 Υδατοδιαλυτός Cu ICP-MS
977 Αναλύσεις λιπασμάτων ICP-MS 0 Υδατοδιαλυτό MgΟ ICP-MS
978 Αναλύσεις λιπασμάτων ICP-MS 0 Υδατοδιαλυτό Zn ICP-MS
979 Αναλύσεις λιπασμάτων ICP-MS 0 Υδατοδιαλυτό S ICP-MS
980 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών CEN/TR 16193 1 Escherichia Coli CEN/TR 16193
981 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών NMKL 68 0 Enterococcus faecalis NMKL 68
982 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 6579-1:2017 1 Detection of Salmonella spp ISO 6579-1:2017
983 Αναλύσεις βιοαερίου   0 Αλληλούχιση 16s rRNA Αλληλούχιση
984 Αναλύσεις βιοαερίου Illumina Sequencing 0 Ανάλυση μικροβιώματος Illumina Sequencing
985 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών Υβριδισμός 0 FISH Υβριδισμός
986 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 21150:2015 0 Escherichia Coli ISO 21150:2015
987 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 16212:2017 0 Ζύμες ISO 16212:2017
988 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 16212:2017 0 Μύκητες ISO 16212:2017
989 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 22717:2017 0 Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2017
990 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ΙSO 22718: 2015 0 Σταφυλόκοκκος ΙSO 22718: 2015
991 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ΟΕ 1106 0 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα  European Pharmacopoeia
992 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών OE 1107 0 Pseudomonas aeruginosa  European Pharmacopoeia
993 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών OE 1108 0 Escherichia Coli  European Pharmacopoeia
994 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ΟΕ 1109 0 Σταφυλόκοκκος  European Pharmacopoeia
995 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών OE 1110 0 Ζύμες  European Pharmacopoeia
996 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών OE 1111 0 Μύκητες  European Pharmacopoeia
997 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 18416:2015 0 Candida albicans ISO 18416:2015
998 Μικροβιολογικές αναλύσεις Covid Rapid Test 0 Covid-19 IgG1 Rapid Test
999 Μικροβιολογικές αναλύσεις Covid Rapid Test 0 Covid-19 IgM2 Rapid Test
1000 Μικροβιολογικές αναλύσεις Covid Rapid test 0 Q COVID-19 Ag Test Rapid test
1001 Μικροβιολογικές αναλύσεις Covid Real Time PCR 0 COVID-19 Real Time PCR
1002 Μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών ISO 21149:2017 0 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 21149:2017
1003 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών ISO 6611:2004 0 Ζύμες ISO 6611:2004
1004 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών ISO 6611:2004 0 Μύκητες ISO 6611:2004
1005 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών ISO 20128:2006 0 Lactobacillus acidophilus ISO 20128:2006
1006 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών ISO/TS 11059:2009 0 Pseudomonas spp ISO/TS 11059:2009
1007 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 4833-1:2013 0 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 4833-1:2013
1008 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 16649-2:2001 0 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
1009 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 21528-2:2017 0 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2017
1010 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών CEN/TR 16193 1 Escherichia Coli CEN/TR 16193
1011 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών NMKL 68 0 Enterococcus faecalis NMKL 68
1012 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ΟΕ 4036 0 Κοκκία Microscopic
1013 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών OE 4037 0 Τριχομονάδα Microscopic
1014 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 6888-2:2021 0 Σταφυλόκοκκος ISO 6888-2:2021
1015 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών Elisa 0 Ανίχνευση Xylella Fastidiosa Elisa
1016 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 21149: 2017 0 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα ISO 21149: 2017
1017 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 11290-2:2017 0 Enumeration Listeria spp ISO 11290-2:2017
1018 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 6579-1:2017 0 Detection of Salmonella spp ISO 6579-1:2017
1019 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-1:2017 0 Detection of Listeria Monocytogenes ISO 11290-1:2017
1020 Μικροβιολογικές αναλύσεις γαλακτοκομικών ISO 4832:2006 0 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006
1021 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-1:2017 0 Detection of Listeria spp ISO 11290-1:2017
1022 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 15213:2003 0 Αναερόβια θειοαναγωγικά κλωστρίδια ISO 15213:2003
1023 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 6888-2:2021 0 Σταφυλόκοκκοι (+) στην κοαγγουλάση ISO 6888-2:2021
1024 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 4833-1:2013 0 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 37οC ISO 4833-1:2013
1025 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 4833-1:2013 1 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 4833-1:2013
1026 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 4832:2006 1 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006
1027 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 16649-2:2001 1 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
1028 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-1:2007* 1 Listeria spp ISO 11290-1:2007
1029 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21527-1:2008 1 Ζύμες aw>95% ISO 21527-1:2008
1030 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 7932:2004 0 Bacillus cereus ISO 7932:2004
1031 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 7937:2004 0 Clostridium Perfringens ISO 7937:2004
1032 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 15213:2003 0 Αναερόβια θειοαναγωγικά κλωστρίδια ISO 15213:2003
1033 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 15214:1998 0 Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 15214:1998
1034 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 13720:2010 0 Pseudomonas aeruginosa ISO 13720:2010
1035 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών OE 4029 0 Ψυχρόφιλα APHA, 13,6/2001
1036 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 7899-2:2000 0 Enterococcus faecalis ISO 7899-2:2000
1037 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 6579-1:2017 1 Detection of Salmonella spp ISO 6579-1:2017
1038 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 17410:2019 0 Ψυχρότροφα ISO 17410:2019
1039 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών OE 4041 0 Intestinal Enterococci APHA 9-51
1040 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-1:2017 1 Detection of Listeria Monocytogenes ISO 11290-1:2017
1041 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-2:2017* 1 Enumeration of Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:2017
1042 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21528-2:2017 1 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2017
1043 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ΙSO 21527-2:2008 1 Ζύμες aw<=95% ΙSO 21527-2:2008
1044 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 10272-2:2017 0 Καµπυλοβακτηρίδιο ISO 10272-2:2017
1045 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών OE 4048 0 Κολοβακτηριοειδή CEN/TR 16193
1046 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών APHA 22.51 0 Mesophilic aerobic spores APHA 22.51
1047 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21527-1:2008 1 Μύκητες aw>95% ISO 21527-1:2008
1048 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21527-2:2008 1 Μύκητες aw<=95% ISO 21527-2:2008
1049 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21567:2004 0 Shigella spp ISO 21567:2004
1050 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21872-1:2017 0 Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1:2017
1051 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 17919:2013 0 Clostridium botulinum ISO 17919:2013
1052 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ΟΕ 4046 0 Παράσιτα Κοσκίνιση
1053 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 16654:2001 0 Escherichia Coli 0157 (STEC) ISO 16654:2001
1054 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 7932.2004* 0 Bacillus spp ISO 7932.2004
1055 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 11290-1:2017 1 Detection of Listeria spp ISO 11290-1:2017
1056 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Real Time PCR kit 1 Detection of Salmonella Real Time PCR kit
1057 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Real Time PCR kit 1 Detection of Listeria monocytogenes Real Time PCR kit
1058 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών APHA 23.542 0 Mesophilic anaerobic spores APHA 23.542
1059 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών OE 5259 0 Bacillus mesentericus OE 5259
1060 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Real Time PCR 0 Detection of ASFV** Real Time PCR
1061 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών NMKL 68 0 Enterococcaceae NMKL 68
1062 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών OE 4045 0 Έμμεση ανοσοενζυμική δοκιμή i-elisa
1063 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 6579-2:2012 0 Enumeration of Salmonella spp-MPN ISO 6579-2:2012
1064 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών Microscopic 0 Μικροσκοπική μελέτη Microscopic
1065 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli 0 Bacillus megaterium Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού

πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli
1066 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli 0 Bacillus licheniformis Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού

πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli
1067 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli 0 Bacillus suptilis Διαχωρισμός βάσει καλλιεργητικού πρωτοκόλλου και βιοχημικού προφίλ για τους Bacilli
1068 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά 0 Azotobacter chroococcum Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά
1069 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά 0 Azotobacter vinelandii Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά
1070 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά 0 Derxia

sp
Καλλιεργητικά και μικροσκοπικά
1071 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 16649-3:2015 0 Escherichia Coli ISO 16649-3:2015
1072 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 16649-3:2015 0 Escherichia Coli ISO 16649-3:2015
1073 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Σ.Κ 0 ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Σ.Κ
1074 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Based on APHA 9-51 0 Στρεπτοκοκκος Based on APHA 9-51
1075 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 6888-2:2021 1 Σταφυλόκοκκοι (+) στην κοαγγουλάση ISO 6888-2:2021
1076 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 6888-2:2021 0 Σταφυλόκοκκοι (-) στην κοαγκουλάση ISO 6888-2:2021
1077 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών Neogen's GeneQuence for Campylobacter 0 Καμπυλοβακτήριο Neogen's GeneQuence for Campylobacter
1078 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 4833-1:2013 0 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 22οC ISO 4833-1:2013
1079 Μικροβιολογικές αναλύσεις κτηνιατρικών Rose Bengal Test 0 Ανίχνευση αντισωμάτων Brucella Rose Bengal Test
1080 Μικροβιολογικές αναλύσεις κτηνιατρικών Complement Fixation Test 0 Ανίχνευση αντισωμάτων Brucella Complement Fixation Test
1081 Μικροβιολογικές αναλύσεις κτηνιατρικών OE 3236 0 Porcine Parvovirus Real Time PCR ViroReal Kit DVEV00751
1082 Μικροβιολογικές αναλύσεις κτηνιατρικών ΟΕ 4046 0 Detection ab Brucella milk i-Elisa
1083 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 6222:1999 1 Αριθμός Αποικιών, 22oC ISO 6222:1999
1084 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 9308-1:2014 1 Ολικά Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014
1085 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 7899-2:2000 1 Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000
1086 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ΙSO 11731:2017 1 Legionella spp ΙSO 11731:2017
1087 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 16266:2006 1 Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006
1088 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 6461-2:1986 0 Σπόρια θειοαναγωγικών αναερόβιων κλοστριδίων ISO 6461-2:1986
1089 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων APHA 9222D 0 Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή APHA 9222D
1090 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 8914:1990 0 Vibrio spp ISO 8914:1990
1091 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 7899-2:2000 0 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων ISO 7899-2:2000
1092 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 19250:2010 0 Salmonella spp ISO 19250:2010
1093 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 14189:2013 0 Clostridium perfringens ISO 14189:2013
1094 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 9308-1:2014 1 Escherichia Coli ISO 9308-1:2014
1095 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 6222:1999 1 Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999
1096 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων PCR ISO/TS 12869:2019 1 Legionella Pneumophila SG1 PCR ISO/TS 12869:2019
1097 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων Microscopic 0 Μελέτη βιοκροκίδων ιλύος Microscopic
1098 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων Microscopic 0 Μελέτη Νηματοειδών μικροοργανισμών Microscopic
1099 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων APHA 9215 B 0 Heterotrophic plate count Apha 9215 B
1100 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 9308-2:2014 0 Escherichia Coli MPN ISO 9308-2:2014
1101 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων ISO 9308-2:2014 0 Ολικά κολοβακτηριοειδή MPN ISO 9308-2:2014
1102 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων PCR ISO/TS 12869:2019 1 Legionella spp PCR ISO/TS 12869:2019
1103 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων PCR ISO/TS 12869:2019 1 Legionella Pneumophila SG2-15 PCR ISO/TS 12869:2019
1104 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών & λυμάτων APHA 22.512 0 Σπόρια bacillus stearothermophilous APHA 22.512
1105 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων ΟΕ 9000 0 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων LC/MS-MS LC/MS-MS
1106 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων ΟΕ 9001 0 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC & LC/MS-MS GC & LC/MS-MS
1107 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων GC/MS-MS GC/MS-MS
1108 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων - POLAR GC/MS-MS
1109 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9004 0 Imidacloprid HPLC / DAD
1110 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9005 0 λ-cyhalothrin LC/MS-MS
1111 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9006 0 Ziram Xρωμ/τρία συμπλόκου CS2
1112 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9008 0 Linuron LC/MS-MS
1113 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9010 0 Glyphosate LC - MS/MS
1114 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9009 0 Διθειοκαρβαμιδικά UV-VIS
1115 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9011 0 Υπολείμματα φωσφίνης 004 MPP Res 1152

Rev 6 2015
1116 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9014 0 Fipronil LC/MS-MS
1117 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9015 0 Fosetyl LC-MS/MS
1118 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων ΟΕ 9002 0 Acrinathrin GC-MS/MS
1119 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Amitraz GC-MS/MS
1120 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 T-Fluvalinate GC-MS/MS
1121 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Malathion+Malaoxon GC-MS/MS
1122 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Bromopropylate GC-MS/MS
1123 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Coumaphos GC-MS/MS
1124 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS/MS
1125 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Chlorfenvinphos GC-MS/MS
1126 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 DEET GC-MS/MS
1127 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9002 0 Flumethrin GC-MS/MS
1128 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων ΟΕ 9002 0 Tetradifon GC-MS/MS
1129 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων   0 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ UPLC & GC MS-MS & Dith
1130 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9016 0 Benzalkonium chloride LC/MS-MS
1131 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9017 0 LENACIL LC-MS/MS
1132 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων OE 9018 0 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων LC-MS/MS & GC-MS/MS
1133 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων GERMAN STANDARD L 53.00-1 1999-11 0 Ethylene oxide (as sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol)  GC-ECD & GC-MS
1134 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC-MS/MS 0 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων - 250 δραστικές LC-MS/MS
1135 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC-MS/MS 0 Sulfoxaflor LC-MS/MS
1136 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC-MS/MS 0 Difenoconazole LC-MS/MS
1137 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC-MS/MS 0 Isofetamid LC-MS/MS
1138 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC – MS/MS 0 Sulfotep LC – MS/MS
1139 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC-MS/MS 0 Trifloxysulfuron LC-MS/MS
1140 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων LC&GC/MS-MS 1 Υπ. Φυτοφαρμάκων LC&GC/MS-MS (550 δραστικές) LC&GC/MS-MS
1141 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων UV-VIS / GC-MS 1 Διθειοκαρβαμιδικά UV-VIS / GC-MS
1142 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων   0 Glyphosate Elisa
1143 Αναλύσεις φυτοφαρμάκων   1 Phosphine residues GC-ECD
1144 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1001 0 pH Πάστα κορεσμού
1145 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1002 0 Αγωγιμότητα Εκχύλισμα κορεσμού
1146 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1002 0 Αλατότητα Εκχύλισμα κορεσμού
1147 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1003 0 Οργανική ουσία Wet digestion
1148 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1005 0 Οργανικός άνθρακας Calculated
1149 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1006 0 Μηχανική Ανάλυση Bouyoucos
1150 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1006 0 Άργιλος Bouyoucos
1151 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1006 0 Ίλυς Bouyoucos
1152 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1006 0 Άμμος Bouyoucos
1153 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1007 0 Ολικό ανθρακικό ασβέστιο Back-titration
1154 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1008 0 Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο Drouineau-Galet
1155 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1009 0 Αφομοιώσιμος φώσφορος P Olsen, UV-Vis
1156 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1010 0 Νιτρικά ΝΟ3 UV-Vis
1157 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1010 0 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 UV-Vis
1158 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1011 0 Ασβέστιο-Ca AAS-CH3COONH4
1159 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1011 0 Μαγνήσιο-Mg AAS-CH3COONH4
1160 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1011 0 Νάτριο-Na AAS-CH3COONH4
1161 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1011 0 Κάλιο-K AAS-CH3COONH4
1162 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1012 0 Χαλκός-Cu AAS-DTPA
1163 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1012 0 Ψευδάργυρος-Zn AAS-DTPA
1164 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1012 0 Σίδηρος-Fe AAS-DTPA
1165 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1012 0 Μαγγάνιο-Mn AAS-DTPA
1166 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1013 0 Βόριο-Β Azomethine-H
1167 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1014 0 Θείο S-SO4 Method 8.2, 8.9 EC 2003/2003
1168 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1015 0 Φουλβικά & Χουμικά οξέα Spectroscopy
1169 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1016 0 Αρσενικό-As HG-AAS
1170 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1017 0 Υδράργυρος-Hg HG-AAS
1171 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1018 0 Μόλυβδος-Pb GF-AAS
1172 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1019 0 Κάδμιο-Cd GF-AAS
1173 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1020 0 Χρώμιο-Cr GF-AAS
1174 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1021 0 Νικέλιο-Ni GF-AAS
1175 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1022 0 Ολικο άζωτo-Ν Kjeldahl
1176 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1023 0 Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) Calculated
1177 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1024 0 Βόριο-Β based on B-4.10, WRET-125, 3rd ed
1178 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1025 0 Ολικο άζωτo-Ν based on B-2.10, WREP-125, 3rd ED.
1179 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1026 0 Ολικός Φώσφορος based onB-4.10, (Olsen) WREP-125, 3rd ED.
1180 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Ασβέστιο-Ca based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1181 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1027 0 Μαγνήσιο-Mg based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1182 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Νάτριο-Na based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1183 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Κάλιο-K based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1184 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Χαλκός-Cu based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1185 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Ψευδάργυρος-Zn based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1186 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1027 0 Σίδηρος-Fe based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1187 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1027 0 Μαγγάνιο-Mn based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED.
1188 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1028 0 Αμμωνιακό άζωτο- Ν-ΝΗ4 distillation + UV-VIS Nessler
1189 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1030 0 Υδατοικανότητα-FC Calculated
1190 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1031 0 Αρσενικό-As AOAC 990.08
1191 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1079 0 Εδαφική υγρασία Σταθμικά
1192 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1032 0 Οξείδιο του Καλίου -Κ2Ο Calculated
1193 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1033 0 Οξείδιο του Νατρίου-Na2O Calculated
1194 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1034 0 Οξείδιο του Μαγγανίου-MnO Calculated
1195 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1035 0 Οξείδιο του Χαλκού  -CuO Calculated
1196 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1036 0 Μονοξείδιο του Μολύβδου  - PbO Calculated
1197 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1037 0 Οξείδιο του Σιδήρου(ΙΙΙ)-Fe2O3 Calculated
1198 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1038 0 Οξείδιο του Ψευδαργύρου-ZnO Calculated
1199 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1039 0 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated
1200 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1040 0 Οξείδιο του Αργιλίου-Al2O3 Calculated
1201 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 1090 1 Υδρογονάνθρακες C10-C40 GC-FID
1202 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1021 0 Νικέλιο-Ni ICP-OES
1203 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982** 0 Χουμικές και φουλβικές ενώσεις (C*1.724) Methods, of Nosoil 9 ,analysis Part 2, 1982**
1204 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Μαγνήσιο-Mg ICP-MS
1205 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Κάλιο-K ICP-MS
1206 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Φώσφορος - P ICP-MS
1207 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Ασβέστιο-Ca ICP-MS
1208 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Βόριο-Β ICP-MS
1209 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Μαγγάνιο-Mn ICP-MS
1210 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Σίδηρος-Fe ICP-MS
1211 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Χαλκός-Cu ICP-MS
1212 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Ψευδάργυρος-Zn ICP-MS
1213 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Αρσενικό-As ICP-MS
1214 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Κάδμιο-Cd ICP-MS
1215 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Μόλυβδος-Pb ICP-MS
1216 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Υδράργυρος-Hg ICP-MS
1217 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Χρώμιο-Cr ICP-MS
1218 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1015 0 Φουλβικά & Χουμικά οξέα Calculated
1219 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5145 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) Catalytic Oxidation Combustion
1220 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Θάλιο-Tl ICP-MS
1221 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Κασσίτερος-Sn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1222 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική ΟΕ 5501 0 Αντιμόνιο-Sb ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1223 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 1022 0 Ολικο άζωτo-Ν Method 2.3 EC 2003/2003
1224 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική based on EN 15104:2011 0 Στοιχειακός Άνθρακας-C based on EN 15104:2011
1225 Αναλύσεις λιπασμάτων OE 5327 0 Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated
1226 Εδαφολογικές αναλύσεις & Φυλλοδιαγνωστική OE 5126 0 Ειδικό βάρος Gravimetry
1227 Προκατεργασία δειγμάτων OE 0001 0 Υγρή χώνευση Acid digestion
1228 Προκατεργασία δειγμάτων OE 0002 0 Ξηρή χώνευση Dry digestion
1229 Προκατεργασία δειγμάτων OE 0003 0 Χώνευση με μικροκύματα Microwave digestion
1230 Προκατεργασία δειγμάτων OE 0004 0 Γενική προκατεργασία δείγματος General pre-treatment
1231 Προκατεργασία δειγμάτων OE 0003 0 Χώνευση με μικροκύματα Microwave digestion
1232 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2001 1 pH based on APHA 4500-H
1233 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2002 1 Αγωγιμότητα - 20οC based on APHA 2510 B
1234 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2003 0 Χρώμα Platinum Cobalt method
1235 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2005 0 Γεύση Sensory
1236 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2006 0 Θολότητα Turbidimetry
1237 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2007 0 Υπολειμματικό χλώριο DPD
1238 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2008 0 Ελεύθερο χλώριο based on EPA 330.5
1239 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2009 0 Δεσμευμένο χλώριο based on EPA 330.5
1240 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2010 1 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B
1241 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2011 1 Φθοριούχα-F based on HACH Method 8029 (SPADNS method)
1242 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2012 1 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 E
1243 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2015 1 Νιτρικά-NO3 based on 4500-NO3- B Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method
1244 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2016 1 Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2
1245 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2017 1 Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method
1246 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2018 1 Ολική Σκληρότητα based on APHA 2340B
1247 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Ασβέστιο-Ca based on APHA 3113 B
1248 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Μαγνήσιο-Mg based on APHA 3113 Α&B
1249 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Νάτριο-Na based on APHA 3113 Α&B
1250 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B
1251 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Χαλκός-Cu based on APHA 3113 Α&B AAS
1252 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2019 0 Ψευδάργυρος-Zn based on APHA 3113 Α&B AAS
1253 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2025 1 Σίδηρος-Fe HACH LCW 021
1254 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2026 1 Μαγγάνιο-Mn HACH LCW 532
1255 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2028 1 Αλκαλικότητα P based on APHA 2320 Β
1256 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2028 1 Ολική Αλκαλικότητα based on APHA 2320 Β
1257 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2028 1 Ανθρακικά based on APHA 2320 Β
1258 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2028 1 Όξινα ανθρακικά based on APHA 2320 Β
1259 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2031 0 Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS Calculated
1260 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2032 0 Σκληρότητα Μόνιμη Titrimetry
1261 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2033 0 Σκληρότητα Παροδική Titrimetry
1262 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2034 1 Ορθο-φωσφορικά (PO4) based on APHA 4500
1263 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2035 1 Βόριο-Β ISO 9390:1990
1264 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
1265 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2037 0 Αρσενικό-As AAS/VGA Flame
1266 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Νικέλιο-Ni ICP-OES
1267 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2039 0 Πυριτικά-SiO2 APHA 151B
1268 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Βάριο-Ba ICP-OES
1269 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Στρόντιο-Sr ICP-OES
1270 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2042 0 Χαλκός-Cu ICP-OES
1271 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Σίδηρος-Fe ICP-OES
1272 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Κάδμιο-Cd ICP-OES
1273 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Μόλυβδος-Pb ICP-OES
1274 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2038 0 Χρώμιο-Cr ICP-OES
1275 Αναλύσεις νερών OE 2048 1 Εξασθενές χρώμιο HACH LCS 313
1276 Αναλύσεις νερών OE 2049 0 Αλατότητα Calculated
1277 Αναλύσεις νερών OE 2050 0 Λόγος προσροφήσεως Νατρίου (S.A.R.) Calculated
1278 Αναλύσεις νερών OE 2052 0 Σελήνιο-Se AAS / VGA Flame
1279 Αναλύσεις νερών OE 3014 1 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349
1280 Αναλύσεις νερών OE 2054 0 Ολικό Χρώμιο-Cr HACH LCS 313
1281 Αναλύσεις νερών OE 2055 0 Υδράργυρος-Hg AAS / VGA cold
1282 Αναλύσεις νερών OE 2038 0 Άργυρος-Ag ICP-OES
1283 Αναλύσεις νερών OE 2052 0 Αντιμόνιο-Sb AAS/VGA flame
1284 Αναλύσεις νερών OE 2059 0 Οξειδωσιμότητα Titrimetric
1285 Αναλύσεις νερών OE 2038 0 Βηρύλλιο - Be ICP-OES
1286 Αναλύσεις νερών OE 2061 0 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) GC/ECD
1287 Αναλύσεις νερών OE 2062 0 Βινυλοχλωρίδιο(CH2CHCl) EPA 5030C, EPA 8A60D
1288 Αναλύσεις νερών OE 2066 0 PAHs GC/MS-MS
1289 Αναλύσεις νερών OE 2067 0 Βενζόλιο EPA 5030C & EPA 8260C
1290 Αναλύσεις νερών OE 2068 0 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS
1291 Αναλύσεις νερών OE 2069 0 Επιχλωρυδρίνη En 14207
1292 Αναλύσεις νερών OE 2070 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH 10129
1293 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2029 0 Ανθρακικό νάτριο - Na2CO3 Calculated
1294 Αναλύσεις νερών OE 2071 0 Διαλυμένος οργανικός άνθρακας (DOC) OE 2071
1295 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2077 0 Θειϊκά-SO4 Sulfaver method
1296 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2073 0 Ολική Σκληρότητα Calculated
1297 Αναλύσεις νερών OE 2074 0 Ολικά διαλυμένα στερεά στους 180C -TDS based on APHA 2540C
1298 Αναλύσεις νερών OE 2075 0 Τρισθενές χρώμιο Calculated
1299 Αναλύσεις νερών OE 2076 0 Σκληρότητα ασβεστίου Calculated
1300 Αναλύσεις νερών OE 6024 0 Βιταμίνη Β12 - Κυανοκοβαλαμίνη LC - MS/MS
1301 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2079 0 Προσδιορισμός περιεκτικότητας Βακτηριακών Ενδοτοξινών LAL Kinetic Test
1302 Αναλύσεις νερών OE 2080 0 Προσδιορισμός TOC HACH LCK 385 & 386
1303 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Αντιμόνιο-Sb ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1304 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Αρσενικό-As ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1305 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Κάδμιο-Cd ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1306 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Μόλυβδος-Pb ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1307 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Υδράργυρος-Hg ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1308 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Νικέλιο-Ni ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1309 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Σελήνιο-Se ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1310 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-85 (LC-MS/MS) 1 Βρωμικά (BrO3) ΟΕ-7.0-85 (LC-MS/MS)
1311 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-143 1 Κυανιούχα (CN) ΟΕ-7.0-143
1312 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 1 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1313 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 1 Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1314 Αναλύσεις νερών Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's) 1 Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's) Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's)
1315 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Χλωροφόρμιο (CHCl3) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1316 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Βρωμοφόρμιο (CHBr3) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1317 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1318 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1319 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS) 1 Βενζο(α)πυρένιο ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS)
1320 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS) 1 Βενζο(β)φθορανθένιο ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS)
1321 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS) 1 Βενζο(κ)φθορανθένιο ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS)
1322 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS) 1 Βενζο(g,h,i)περυλένιο ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS)
1323 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS) 1 Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο ΟΕ-7.0-80 (GC-MS/MS)
1324 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 1 Βενζόλιο ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1325 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 1 Επιχλωρυδρίνη ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1326 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-86 (LC-MS/MS) 1 Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) ΟΕ-7.0-86 (LC-MS/MS)
1327 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-79 (GC-MS/MS) 1 Σύνολο Παρασιτοκτόνων ΟΕ-7.0-79 (GC-MS/MS)
1328 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 1 Τρι- & τετραχλωροαιθένιο ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1329 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1330 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-140 (GC-MS) 0 Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) ΟΕ-7.0-140 (GC-MS)
1331 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Χαλκός-Cu ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1332 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Χρώμιο-Cr ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1333 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Βόριο-Β ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1334 Αναλύσεις νερών ISO 15923-2:2017 0 Φθοριούχα-F ISO 15923-2:2017
1335 Αναλύσεις νερών ISO 15923-1:2013 0 Νιτρικά (NO3) ISO 15923-1:2013
1336 Αναλύσεις νερών ISO 15923-1:2013 0 Νιτρώδη (NO2) ISO 15923-1:2013
1337 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Ολικός Φώσφορος-P ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1338 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Ασβέστιο-Ca ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1339 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Σίδηρος-Fe ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1340 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Μαγνήσιο-Mg ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1341 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Μαγγάνιο-Mn ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1342 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Κάλιο-K ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1343 Αναλύσεις νερών ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS) 0 Ψευδάργυρος-Zn ΟΕ-7.0-93 (ICP-MS)
1344 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2013 0 Θειώδη-SO3 based on APHA 4500-SO3 B - Iodometric
1345 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Αρσενικό-As ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1346 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Νικέλιο-Ni ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1347 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Βάριο-Βα ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1348 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1349 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Νάτριο-Na ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1350 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Βηρύλλιο-Be ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1351 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Σίδηρος-Fe ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1352 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Κάδμιο-Cd ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1353 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Μόλυβδος-Pb ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1354 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Χρώμιο-Cr ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1355 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Βόριο-Β ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1356 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Αργίλιο-Al ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1357 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Μαγνήσιο-Mg ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1358 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Κάλιο-K ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1359 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Ψευδάργυρος-Zn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1360 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Μαγγάνιο-Mn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1361 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Άργυρος-Ag ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1362 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Αντιμόνιο-Sb ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1363 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Σελήνιο-Se ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1364 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Κοβάλτιο-Co ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1365 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Κασσίτερος-Sn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1366 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Τιτάνιο-Τi ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1367 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Πυριτικά-SiΟ2 ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1368 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Μολυβδαίνιο-Mo ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1369 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Στρόντιο-Sr ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1370 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Βανάδιο-V ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1371 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Υδράργυρος-Hg ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1372 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Θάλλιο-Tl ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1373 Αναλύσεις νερών ISO 15923-1:2013 0 Ολικά Πυριτικά-SiΟ2 ISO 15923-1:2013
1374 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Βισμούθιο (Bi) ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1375 Αναλύσεις νερών   0 Βυρήλλιο (Be) ICP-OES
1376 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
1377 Αναλύσεις νερών OE 2800 0 Λίθιο-Li ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1378 Αναλύσεις νερών OE 3048 0 Θερμοκρασία IR-SCAN
1379 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3011 0 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl
1380 Αναλύσεις ζωοτροφών   0 Πυρίτιο-Si ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1381 Αναλύσεις ζωοτροφών   0 Ουράνιο-U ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1382 Αναλύσεις νερών Elisa 0 Προσδιορισμός περιεκτικότητας Βακτηριακών Ενδοτοξινών Elisa
1383 Αναλύσεις νερών Instruction of Hach company 0 Κατιοντικά Απορρυπαντικά Instruction of Hach company
1384 Αναλύσεις νερών Instruction of Hach company 0 Μη Ιοντικά Απορρυπαντικά Instruction of Hach company
1385 Αναλύσεις νερών Instruction of Hach company 0 Ανιονικά Απορρυπαντικά Instruction of Hach company
1386 Αναλύσεις νερών OE 2080 0 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH LCK 385
1387 Αναλύσεις νερών OE 2800 1 Χαλκός-Cu ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1388 Αναλύσεις νερών ΟΕ 2004 0 Οσμή Sensory
1389 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) GC-MS
1390 Αναλύσεις νερών  GC-MS 0 Βινυλοχλωρίδιο(CH2CHCl)  GC-MS
1391 Αναλύσεις νερών LC-MS/MS 0 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS
1392 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Βενζόλιο GC-MS
1393 Αναλύσεις νερών LC-MS/MS 0 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS
1394 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Επιχλωρυδρίνη GC-MS
1395 Αναλύσεις νερών HPLC-UV 0 Κυανιούχα (CN) HPLC-UV
1396 Αναλύσεις νερών ISO 8467 0 Οξειδωσιμότητα ISO 8467
1397 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Ολικά Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜ's) GC-MS
1398 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Χλωροφόρμιο (CHCl3) GC-MS
1399 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Βρωμοφόρμιο (CHBr3) GC-MS
1400 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) GC-MS
1401 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) GC-MS
1402 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) GC-MS
1403 Αναλύσεις νερών GC-MS 0 Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) GC-MS
1404 Αναλύσεις νερών HPLC-FLD 0 Βενζο(β)φθορανθένιο HPLC-FLD
1405 Αναλύσεις νερών HPLC-FLD 0 Βενζο(κ)φθορανθένιο HPLC-FLD
1406 Αναλύσεις νερών HPLC-FLD 0 Βενζο(g,h,i)περυλένιο HPLC-FLD
1407 Αναλύσεις νερών HPLC-FLD 0 Ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο HPLC-FLD
1408 Αναλύσεις νερών GC-MS/MS 0 Σύνολο Παρασιτοκτόνων GC-MS/MS
1409 Αναλύσεις νερών HPLC-FLD 0 Βενζο(α)πυρένιο HPLC-FLD
1410 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3052 0 Διαλυμένο οξυγόνο Electrode
1411 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3009 0 Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D
1412 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3026 0 Υδρογονάνθρακες based on APHA 5520F/2005
1413 Αναλύσεις νερών OE 3062 0 COD HACH LCK 1814
1414 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3007 0 BOD5 based on APHA 5210D
1415 Αναλύσεις νερών  LC-MS/MS 0 Βρωμικά (BrO3)  LC-MS/MS
1416 Αναλύσεις νερών ΟΕ 3036 0 Τρι- & τετραχλωροαιθένιο GC-MS
1417 Αναλύσεις ποτών OE 8001 0 Αλκοολικός τίτλος (20oC) EC 2870/2000
1418 Αναλύσεις ποτών OE 8002 0 pH OIV
1419 Αναλύσεις ποτών OE 8003 0 Ολικά θειώδη OIV
1420 Αναλύσεις ποτών OE 8004 0 Ελεύθερα θειώδη OIV
1421 Αναλύσεις ποτών OE 8005 0 Οξύτητα (τρυγικού οξέος) EC 2870/2000
1422 Αναλύσεις ποτών OE 8006 0 Πτητική οξύτητα EC 2870/2000
1423 Αναλύσεις ποτών OE 8007 0 Ανάγοντα Σάκχαρα EC 2870/2000
1424 Αναλύσεις ποτών LC-MS/MS O1022A 0 Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS O1022A
1425 Αναλύσεις ποτών OE 8009 0 Ένταση-Απόχρωση OIV
1426 Αναλύσεις ποτών OE 8010 0 Δείκτης Φαινολικών Ουσιών (ΔΦΟ) OIV
1427 Αναλύσεις ποτών OE 8011 0 Δείκτης Folin Ciocalteu OIV
1428 Αναλύσεις ποτών OE 8012 0 Ολικά σάκχαρα EC 2870/2000
1429 Αναλύσεις ποτών OE 8013 0 Προσδιορισμός πτητικών & μεθανόλης EC 2870/2000
1430 Αναλύσεις ποτών OE 8014 0 Κρόκος αυγού σε ποτά EC 2870/2000
1431 Αναλύσεις ποτών OE 8015 0 Χαλκός-Cu AAS
1432 Αναλύσεις ποτών OE 8017 0 Αφομοιώσιμο άζωτο Enzymatic
1433 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3001 1 pH based on APHA 4500
1434 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3004 0 Υπολειμματικό χλώριο EPA 330.5
1435 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3004 0 Ελεύθερο χλώριο EPA 330.5
1436 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3004 0 Δεσμευμένο χλώριο EPA 330.5
1437 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3007 1 BOD5 based on APHA 5210D
1438 Αναλύσεις λυμάτων OE 3008 1 COD HACH LCK 314 & 514
1439 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3009 1 Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D
1440 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3010 0 Καθιζάνοντα Στερεά Imhoff
1441 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3011 0 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl
1442 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3012 1 Ολικο άζωτo-Ν HACΗ LCK 238
1443 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3014 1 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349
1444 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3016 0 Λίπη-Έλαια based on APHA 5520D
1445 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3019 0 Χρώμα Platinum Cobalt method
1446 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3020 0 Θολότητα based on APHA 2130 A&B
1447 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3022 0 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 distillation & titrimetry
1448 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3023 0 Χλωριωμένοι διαλύτες GC-MS
1449 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3024 0 Τριαλογονομεθάνια GC/ECD
1450 Αναλύσεις λυμάτων HACH LCK345 (ΜΕΘ. 4-ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ) 0 Φαινόλες (Δείκτης) HACH LCK345 (ΜΕΘ. 4- ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ)
1451 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3026 0 Υδρογονάνθρακες based on APHA 5520F/2005
1452 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3027 0 Θειούχα HACH METHOD 8131
1453 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3028 0 MLSS based on APHA 2540D
1454 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3030 0 Αργίλιο-Al HACH 8012
1455 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3031 0 Ολικό χρώμιο-Cr HACK LCK 313
1456 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3032 1 Εξασθενές Χρώμιο-Cr(VI) HACH LCK 313
1457 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3033 0 Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS based on APHA 2540C
1458 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3035 0 Πτητικά στερεά-VS based on APHA 2540G
1459 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Χλωροφόρμιο GC/ECD
1460 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Χλωροδιβρωμομεθάνιο GC/ECD
1461 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) GC/ECD
1462 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Βρωμοφόρμιο (CHBr3) GC/ECD
1463 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Τριχλωροαιθένιο GC/ECD
1464 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Τετραχλωροαιθένιο GC/ECD
1465 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3036 0 Τρι- & τετραχλωροαιθένιο GC/ECD
1466 Αναλύσεις λυμάτων ICP-OES 0 Νικέλιο-Ni ICP-OES
1467 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3043 0 Κάδμιο-Cd ICP-OES
1468 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3045 0 Επιπλέοντα στερεά based on APHA 2540D
1469 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3046 0 Κυανιούχα-CN APHA 207
1470 Αναλύσεις λυμάτων OE 3047 1 Ολικά στερεά - TS Based on APHA 2540G
1471 Αναλύσεις λυμάτων OE 3048 0 Θερμοκρασία IR-SCAN
1472 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3043 0 Χαλκός ICP-OES
1473 Αναλύσεις λυμάτων OE 3043 0 Θάλιο ICP-OES
1474 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3052 0 Αριθμός σαπωνοποίησης Ογκομέτρηση
1475 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3053 0 Μέτρηση καθιζησιμότητας Ιλύος APHA 2410D
1476 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3052 0 Διαλυμένο οξυγόνο Electrode
1477 Αναλύσεις λυμάτων OE 3054 0 MLVSS based on APHA 2540E
1478 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3055 0 Φαινόλες GC-MS/MS
1479 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3045 0 Επιπλέοντα υλικά με διάμετρο >0,5cm based on APHA 2530B
1480 Αναλύσεις λυμάτων OE 2080 1 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH LCK 385 & 386
1481 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3061 0 COD θεωρητικό Calculated
1482 Αναλύσεις λυμάτων OE 3064 0 Ολικός άνθρακας Oxidative Combustion - infrared analysis
1483 Αναλύσεις λυμάτων OE 3063 1 Ολικο άζωτo-Ν HACH LCK 138
1484 Αναλύσεις λυμάτων OE 3067 0 VOC'S EPA 8260C:2006
1485 Αναλύσεις λυμάτων OE 3068 0 Αφρός Visual
1486 Αναλύσεις λυμάτων DIN EN ISO 9562 (2005-02) 1 Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) DIN EN ISO 9562 (2005-02)
1487 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3013 1 Προσδιορισμός αζώτου νιτρικών N-NO3 HACH Cd reduction
1488 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2017 1 Προσδιορισμός αζώτου αμμωνιακών - Ν-ΝΗ4 Based on Nessler Method 8038 of HACH
1489 Αναλύσεις λυμάτων GC-FID 0 Υδρογονάνθρακες - Ορυκτέλαια (C10 - C40) GC-FID
1490 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2016 1 Προσδιορισμός αζώτου νιτρωδών - Ν-ΝO2 Based on APHA 4500 NO2 B
1491 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2002 1 Αγωγιμότητα - 20οC based on APHA 2510 B
1492 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2001 1 pH based on APHA 4500-H
1493 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2010 1 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B
1494 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2034 1 Ορθο-φωσφορικά (PO4) based on APHA 4500-P E
1495 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2028 1 Αλκαλικότητα P based on APHA 2320 Β
1496 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2028 1 Ολική Αλκαλικότητα based on APHA 2320 Β
1497 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2028 1 Ανθρακικά based on APHA 2320 Β
1498 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2028 1 Όξινα ανθρακικά based on APHA 2320 Β
1499 Αναλύσεις λυμάτων OE 3008 0 COD HACH LCK 314
1500 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2012 1 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 E
1501 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2013 0 Θειώδη Iodometric
1502 Αναλύσεις λυμάτων Enzymatic colorimetry 0 Αιθανόλη Enzymatic colorimetry
1503 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Αρσενικό-As ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1504 Αναλύσεις λυμάτων OE 2075 0 Τρισθενές χρώμιο Calculated
1505 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Αρσενικό-As ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1506 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Νικέλιο-Ni ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1507 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Βάριο-Βα ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1508 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Ασβέστιο-Ca ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1509 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Νάτριο-Na ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1510 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Βηρύλλιο-Be ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1511 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Σίδηρος-Fe ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1512 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Χαλκός-Cu ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1513 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Κάδμιο-Cd ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1514 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Μόλυβδος-Pb ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1515 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Χρώμιο-Cr ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1516 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Βόριο-Β ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1517 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Αργίλιο-Al ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1518 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Μαγνήσιο-Mg ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1519 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Κάλιο-K ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1520 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Ψευδάργυρος-Zn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1521 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Μαγγάνιο-Mn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1522 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Άργυρος-Ag ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1523 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Άργυρος-Ag ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1524 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Αντιμόνιο-Sb ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1525 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Σελήνιο-Se ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1526 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Κοβάλτιο-Co ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1527 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Κασσίτερος-Sn ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1528 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Τιτάνιο-Τi ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1529 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Πυριτικά-SiΟ2 ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1530 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Μολυβδαίνιο-Mo ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1531 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Στρόντιο-Sr ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1532 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Βανάδιο-V ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1533 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 1 Υδράργυρος-Hg ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1534 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Βισμούθιο (Bi) ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1535 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2011 1 Φθοριούχα-F based on HACH Method 8029 (SPADNS method)
1536 Αναλύσεις λυμάτων OE 2800 0 Λίθιο-Li ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1537 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
1538 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2036 0 Ενεργό χλώριο Titrimetry
1539 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 2036 0 Διαλυμένος Σίδηρος ISO 17294-2:2016 (ICP-MS)
1540 Αναλύσεις λυμάτων Enzymatic colorimetry 0 Αιθανόλη Enzymatic colorimetry
1541 Αναλύσεις λυμάτων LCK 345 0 Φαινόλες Ολικές LCK 345
1542 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ-7.0-69 (UV) 0 Κυανιούχα (CN) ΟΕ-7.0-69 (UV)
1543 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ-7.0-69 (UV) 0 Εξαχλωροκυκλοεξάνιο HCH ΟΕ-7.0-69 (UV)
1544 Αναλύσεις λυμάτων Gravimetric 0 Υγρασία Gravimetric
1545 Αναλύσεις λυμάτων ΟΕ 3014 1 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 348
1546 Μικροβιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών ISO 6579-1:2017 1 Salmonella spp ISO 6579-1:2017
1547 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ΙSO 21527-2:2008 0 Ζύμες aw<=95% ΙSO 21527-2:2008
1548 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 21527-2:2008 0 Μύκητες aw<=95% ISO 21527-2:2008
1549 Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων & ζωοτροφών ISO 15214:1998 0 Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 15214:1998